ระบบโทรศัพท์ภายในของจุฬาลงกรณ์ประกอบด้วยห้องชุมสายทั้งหมด 3 ชุมสาย     มีเจ้าหน้าที่ที่คอยควบคุมดูแลระบบทั้งหมดจำนวน 12 คน

 

                   ชุมสายที่1     ( อาคารจามจุรี 1 )

 

                   ชุมสายที่2     ( อาคารเปรมปุรฉัตร )

 

                   ชุมสายที่3     ( อาคารสถาบัน 3 )

 

                    เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน      

     

                    ระบบการทำงานของหน่วยโทรศัพท์

ใบสรุปงานของ   ภุมเรศ  เนียมสำราญ