ระบบการทำงานของหน่วยโทรศัพท์ และการสื่อสารภายใน

              

       หน่วยโทรศัพท์และการสื่อสารมีลักษณะการทำงานซึ่งแบ่งได้ดังนี้  

 

  .... ช่างประจำห้องชุมสาย     

 

  .... ช่างข่ายสาย

 

   go to home