ห้องชุมสายที่ 1   (pabx1)

       ห้องชุมสายที่ 1 อยู่ที่ อาคารจามจุรี 1 ชั้น 1 ห้อง 104,105 และห้องปัฎิบัตง่านของช่าง 1 ห้อง คือห้อง 106  

        - เขตพื้นที่และความรับผิดชอบ

    ในส่วนของพื้นที่ๆรับผิดชอบจะแยกส่วนกันทุกชุมสายเพราะว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีขนาดดที่ใหญ่มาก

จึงไม่สามารถที่จะสร้างห้องชุมสายให้มีจุดเดียวได้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งเขตความรับผิดชอบซึ่ง

ชุมสายที่ 1 มีเขตความรับผิดชอบด้งนี้คือ 

 บริเวนฝังตะวันตกทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและมีบางส่วนที่ล้ำเข้าไปในบริเวณของฝั่งตะวันออก 

                        

go to home