ห้องชุมสายที่ 2 (pabx 2 )

         ห้องชุมสายที่ 2 ตั้งอยู่ที่อาคารเปรมปุรฉัตร ชั้น 1

 

 

เขตพื้นที่และความรับผิดชอบของ ชุมสายที่ 2 มีพื้นที่ครอบคุมในส่วนของบริเวนฝัง

ตะวันออกของมหาวิทยาลัยทั้งหมด         

                                                     

 

go to home