ห้องชุมสายที่ 3 (pabx 3)

 

    ห้องชุมสายที่ 3 ติดั้งอยู่ที่ชั้นล่างของ อาคารสถาบัน 3

 

 

                                                  

                จะอยู่ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ คณะทันตแพทย์ 

อาคารสถาบัน 2 อาคารสถาบัน 3อาคารวิทยกิต และในส่วนของพื้นที่ใหม่ใน 

มศว.ปทุมวัน บางส่วน             

 

go to home