เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโทรศัพท์

             เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานโทรศัพท์ประกอบด้วยนายช่างทั้งหมด

      จำนวน 12 คนประกอบด้วย                       

 

1 นาย สุนทร ชุปวา หัวหน้าสายงาน 5 
2 นาย สมศักดิ์ ปัญญาดี หัวหน้าช่าง 4
3 นาง นุชรีย์ สัพพะเลข ธุรการสายงาน 4
4 นาย  วิชัย โปร่งสละ นายช่างเทคนิค 4
5 นาย  เกียรติศักดิ์ ทองประสิทธิ์ นายช่างเทคนิค 4
6 นาย  สราวุธ เนียมวงษ์ นายช่างเทคนิค 4
7 นาย  ภุมเรศ เนียมสำราญ นายช่างเทคนิค 4
8 นาย  ขรรค์ชัย อ่องหร่าย นายช่างอีเล็กทรอนิค 4
9 นาย  ไพฑูรย์  พรหมสุวรรณ นายช่างเทคนิค 3
10 นาย  สุขสันต์ คงสุขชีพ นายช่างอีเล็กทรอนิค 3
11 นาย  รุ่งอรุณ ฉัตรเพ็ชร นายช่างอีเล็กทรอนิค 3
12 นาย  ภูวสิทธิ์ บุญเกื้อ พนักงานบริการทางช่าง
13 นาย  พีระศักดิ์ อยู่ประยงค์ พนักงานบริการทางช่าง
14 นาย  ชนะชัย เสวกพันธ์ พนักงานบริการทางช่าง
                                                                         

go to home