ควรใช้ Browser ของ firefox และ Google Chrome
ในการเข้าใช้งานระบบจองห้องออนไลน์