นาย สุรชัย โนคำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์(ระบบคอมพิวเตอร์) P7
สังกัด ศูนย์คอมพิวเตอร์  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร)
สาขาเชี่ยวชาญ  Computer Hardware, Network
E-mail :tcr028@hotmail.com,surachai.n@chula.ac.th
Tel:0-1297-8872,0-2218-7271
.com.com.com.com
.com.com.com.com
Copyright © 2007, Surachai Nokham. All rights reserved.
Privacy Policy | User Agreement | Terms of Use | Copyright Information