นาย สุรชัย โนคำ
หัวหน้าสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์(ระบบคอมพิวเตอร์) P7
สังกัด ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า),ศศ.บ(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา),ศศ.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
สาขาเชี่ยวชาญ  Computer Hardware, Network
E-mail :surachai.n@chula.ac.th,naysurachai@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/nysurachai
Line ID : nysurachai
Tel: 0-2218-7274

.com.com.com.com
.com.com.com.com
Copyright © 2007, Surachai Nokham. All rights reserved.
Privacy Policy | User Agreement | Terms of Use | Copyright Information