การต่อ BayCom Modems เข้าคอมพิวเตอร์โดยผ่านขั้ว RS-232

BayCom modem ใช้การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่าน RS-232 โดยมีความแตกต่างจากจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ RS-232 เหตุผลหลักก็เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการทำงานของโปรโตคอล AX.25 ที่ทำงานแบบ synchronous ซึ่ง Interface Chip 8250 ของ RS-232 รองรับการทำงานแบบ asynchronous data ที่มี start และ stop bits.

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานขา RXD และ TXD ของ RS-232 ได้ สำหรับการใช้งาน Baycom Modem จึงใช้งานตามตารางนี้

ขา RS-232 ชื่อขา หน้าที่
3 TXD แหล่งจ่ายไฟเท่านั้น
4 DTR TX Data
5 GND GND
7 RTS PTT
8 CTS RX Data

ด้วยเหตุผลทางด้านโปรแกรม, สัญญาณออกจากขา 3 เป็นสัญญาณนาฬิกาซึ่งอาจนำมาใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับ Baycom Modem นอกจากนี้ยังใช้พลังงานได้จากขา RTS (ในสถานะ "high" เมื่อ Modem ทำการส่งสัญญาณ) และ DTR (ในสถานะ "high" เมื่อ Modem ทำการรับสัญญาณ)

ขอแนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอก เพื่อเสถียภาพของวงจร

  Copyright©E20EHQ/KB3KCI The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008