การปรับแต่ง Ui-View : Com Port

หาใช้ระบบ APRS โดยการต่อผ่านวิทยุสื่อสารนั้น จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Packet Radio ทำหน้าที่ถอดรหัส ซึ่งอาจจะใช้ TNC หรือ Modem ซึ่งต่อตรงเข้ากับ โปรแกรม Ui-View โดยตรง หรือต่อผ่านโปรแกรม AGW Packet Radio Engine ขอให้เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน
กรณีต่ออุปกรณ์ตรง
 • บนเมนูหลักคลิ๊ก Setup และเลือก Comms Setup
 สำหรับ TNC / KISS
 • เลือก Baud Rate: (1200 สำหรับ TNC ความเร็ว1k2/9600 สำหรับ TNC ความเร็ว 9k6 TNC ทั่วไปใช้ 19k2 )
 • เลือก Data Bits เป็น 8.
 • เลือก Stop Bits เป็น 1.
 • เลือก Parity เป็น None.
 • เลือก COM Port ที่ต่อคอมพิวเตอร์ต่ออยู่กับ TNC
 • เลือก Host mode เป็น KISS.
 • คลิ๊ก Setup Button! 
  -> จากนั้น หน้าต่างKISS Setup จะปรากฏขึ้น
 • เลือก Easy Setup:
  - TNC2 เลือกTF.
  - PK232 เลือก PK.
 • เลือก Tx Delay เป็น 30 (สำหรับสถานีรถยนต์หรือมือถือ).
 • เลือก Tx Tail เป็น 2 (default).
 • เลือก Slot Time เป็น 10 (default).
 • เลือก Persist เป็น 64 (default).
 • หากใช้ Dual-Port TNC เลือกที่ช่อง Dual Port TNC และใส่ค่าต่างๆ ลงใน Port 2.
 • คลิ๊กที่ OK ->หน้าต่าง KISS Setup จะปิดลง
 • คลิ๊กที่ OK ที่ Comms Setup ด้วย! ->หน้าต่าง Comms Setup ก็จะปิดลง
 สำหรับ FoxDigi
 • เลือก Baud Rate: (4800 หรือ 9600ตาม Firmware ของ FoxDigi ที่ใช้ )
 • เลือก Data Bits เป็น 8.
 • เลือก Stop Bits เป็น 1.
 • เลือก Parity เป็น None.
 • เลือก COM Port ที่ต่อคอมพิวเตอร์ต่ออยู่กับ FoxDigi
 • เลือก TNC Type เป็น TNC2
 • คลิ๊ก OK
  -> จากนั้น หน้าต่างแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้น ให้กด OK แล้วใช้งานต่อไปตามปกติ
  Copyright©E20EHQ/KB3KCI The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008