สารทรัพย์สิน กำหนดออกเป็นประจำทุกเดือน วัตถุประสงค์เพื่อติดต่อสื่อสารไปยังผู้เช่าอาคารพาณิชย์และผู้ไปใช้บริการในเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย ท่านผู้อ่านที่มีข้อเสนอแนะหรือคำถามประการใด โปรดติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตู้ปณ. 4 ปทจ.รองเมือง โทร. 0-2218 – 3590 โทรสาร 0-2218 - 3589 E – mail : CU.prop@chula.ac.th WWW.Property.chula.ac.th