สารทรัพย์สิน  ฉบับที่ 124 (22 สิงหาคม 2545)
วันแม่แห่งชาติ คำถาม-คำตอบ การจราจร ฯ การจัดป้ายชื่อซอย ทำความสะอาดเชียงกง

วันแม่แห่งชาติ

“ All that I am or hope to be I owe to my angel mother “ ( Abraham Lincoln ) “

ทั้งตัวที่ฉันเป็น หรือหวังเห็นเป็นเมื่อหน้า เป็นหนี้มิ่งมารดา พระคุณแท้แม่พระฉัน “

“ Oh , the love of mother love which none can forget ! “ ( Victor Hugo )

“ อันความรักของแม่แน่ตระหนัก เป็นความรักสุดวิสัยใครลืมได้ “

(พระราชธรรมนิเทศแปล)

จากหนังสือวันแม่ สำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ หน้า 33 และ 69

          ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2493 โดยได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาล และจัดติดต่อกันมาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ

          ประการแรก ต้องการให้ลูกได้เข้าใจในความสำคัญของแม่ ว่าแม่เป็นบุคลสำคัญของลูกเพียงใด เป็นผู้มีพระคุณที่จะต้องรักและเทิดทูนพระคุณแม่ไว้อย่างสูง โดยได้รับความร่วมมือจากระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีการประกวดบทประพันธ์ คำขวัญระลึกถึงพระคุณแม่ จัดกิจกรรมการแสดงในวันแม่ จัดเลี้ยงอาหารแม่ที่ได้รับเชิญ

          ประการที่สอง ต้องการส่งเสริมให้หญิงที่กำลังเป็นแม่ และจะเป็นแม่ต่อไป เข้าใจในหน้าที่ของแม่ที่ดียิ่งขึ้น

          ต่อมาในปี 2515 สมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ว่างเว้นการจัดงานวันแม่ไประยะหนึ่ง จนถึงปี 2519 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาเห็นชอบถือเป็นนโยบายสำคัญ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับสำนึกและเทิดทูนพระคุณแม่เป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ และเพื่อให้แม่ได้สำนึกในหน้าที่รับผิดชอบของตน ในฐานะของแม่ที่ดี มีบทบาทเป็นผู้พัฒนาครอบครัว ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

คำถาม - คำตอบ

          เราพบกันอีกในหน้าถามมา – ตอบไป ที่รวบรวมคำถาม ข้อสงสัย จากผู้เช่าอาคาร ผู้ประกอบการ หรือผู้เกี่ยวข้องกับชุมชนในเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย ที่พิจารณาแล้วเห็นว่า น่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน นำเสนอท่านดังนี้
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารพาณิชย์ของจุฬาฯ ทำไมต้องมีวิศวกร สถาปนิกรับรองด้วย

          การดัดแปลงอาคารที่จำเป็นต้องมีวิศวกร รับรองความปลอดภัยนั้น เป็นการดัดแปลงอาคารที่มีส่วนกระทบกับโครงสร้างของอาคาร หรือส่วนดัดแปลงนั้นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของ ผู้เช่า ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทภาคี ให้การ รับรองความปลอดภัย พร้อมรายการคำนวณความปลอดภัยด้วย

          หากเป็นกรณีดัดแปลงอาคารของกิจการโรงเรียนกวดวิชา มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญ กำหนดรายละเอียดในแบบแปลนด้วย ดังนั้นเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของท่าน โปรดขอทราบรายละเอียดจากพนักงานแผนกอาคารพาณิชย์ ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน โทร. 0– 2218 –3590 จะทำให้เรื่องขออนุญาตฯของท่านถูกต้อง ครบถ้วน และทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามป้ายบังคับการ

สนใจประกอบการร้านคาราโอเกะและตู้เกม/เกมคอมพิวเตอร์ในสยามสแควร์ทำได้หรือไม่

          ปัจจุบันกิจการนี้นิยมประกอบการกันมาก และมหาวิทยาลัยมีนโยบายควบคุมจำนวนไม่ให้มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีผลกระทบหลายประการ สำหรับผู้ที่ประกอบการอยู่ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันกำหนดหลักปฏิบัติดังนี้

 1. ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุญาตจากส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องด้วย
 2. มีความจุของจำนวนผู้ใช้บริการที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ มิให้หนาแน่น
 3. อาคารต้องมีทางขึ้น-ลง เข้า-ออก ตลอดจนทางสัญจรภายในที่สะดวกเพียงพอและมีความ ปลอดภัย
 4. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเพียงพอ
 5. ผนังและประตูแต่ละห้องที่ให้บริการจะต้องมีส่วนที่เป็นกระจกที่สมารถมองเห็นได้จากภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 6. จัดให้แสงสว่างอย่างเพียงพอ และห้ามมิให้มีเครื่องควบคุมปริมาณแสงสว่างภายในห้อง
 7. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด
 8. ห้ามให้บริการแก่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ไม่มี่ผู้ปกครองมาด้วย
 9. จะต้องดูแลมิให้มกิจกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมและมิให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน

          การประกอบกิจการตู้เกมและเกมคอมพิวเตอร์ในสยามสแควร์ ก็เป็นกิจการที่มหาวิทยาลัยควบคุมเช่นกัน เพราะมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ไปใช้บริการ ตลอดจนการมั่วสุมของเยาวชน เพราะเป็นที่นิยมของกลุ่มเยาวชนมาก และมีนโยบายไม่ให้มีเพิ่มเติมอีกแล้ว ขณะนี้มหาวิทยาลัยและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันกำหนดหลักปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประกอบการอยู่แล้วดังนี้ 

 1. ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ และได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง
 2. คอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นจะต้องเป็นเครื่องที่ถูกกฎหมาย
 3. อาคารต้องมีทางขึ้น - ลง ทางเข้า – ออก ตลอดจนทางสัญจรภายในอย่างสะดวกเพียงพอและมี ความปลอดภัย
 4. มีการจัดวางจำนวนคอมพิวเตอร์หรื่อเครื่องเล่นให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ ไม่หนาแน่นจนเกินไป
 5. จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ
 6. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด
 7. ห้ามให้บริการแก่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ไม่มีผู้ปกครองมาด้วย
 8. จะต้องดูแลมิให้มีกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อศีลธรรม และมิให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน
 9. จะต้องจัดให้มีเครื่องมือแและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเพียงพอ
ได้ข่าวว่าตึกสยามสแควร์ครบสัญญาปี 2548 แล้ว จุฬาฯจะขึ้นค่าเช่าที่แพงมาก จริงเท็จอย่างไร และเห็นมีพวกรับอาสาจะวิ่งเต้นกับผู้ใหญ่ในจุฬาฯให้ เพื่อความสะดวกในการต่อสัญญา ประเภทนี้เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด

          เรื่องต่อสัญญาตึกในสยามสแควร์ นับเป็นเรื่องสำคัญของผู้เช่าทีเดียว เพราะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพ และการวางแผนประกอบการ ตลอดจนหาเงินตระเตรียมไว้ การต่อสัญญาเช่าอาคารในบริเวณสยามสแควร์ ที่จะครบสัญญาเช่าในสิ้นปี 2548 นี้นั้น มหาวิทยาลัยได้เคยเรียนท่านในสารทรัพย์สินฉบับที่ 121 (14 พฤษภาคม 2545) หน้า 4 ครั้งหนึ่งแล้วว่า มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายต่อสัญญาเช่าให้โดยจะแจ้งกำหนดเวลาและอัตราให้ทราบ และขอเรียนเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ และต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ ขอเรียนว่าอัตราค่าเช่าใหม่จะต้องมีความเป็นธรรม และมีความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจของท่าน

          สำหรับกรณีผู้แอบอ้าง รับอาสาท่านผู้เช่าหรือผู้ประกอบการ ในการช่วยเหลือ วิ่งเต้น ในเรื่องต่างๆ กับมหาวิทยาลัยนั้น เป็นพวกแอบอ้างเพื่อหวังเงิน โดยที่มิได้มีความสามารถดำเนินการตามที่อวดอ้างได้ และทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้หลงเชื่อมาหลายราย จึงยืนยันว่าทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูล หลักปฏิบัติ และดำเนินการยื่นเรื่องราวเพื่อดำเนินการกรณีต่างๆตามสิทธิพึงมีของผู้เช่าอาคารกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรง

การจราจรในบริเวณสยามสแควร์

          การจราจรในบริเวณสยามสแควร์ติดขัดมากในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ บางครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องปิดกั้นทางเข้า สาเหตุของการจราจรหนาแน่น ส่วนหนึ่งมาจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเรียน กวดวิชาที่มากแห่ง ประกอบกับผู้คนที่นิยมมาใช้บริการในสยามสแแควร์ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการนำรถวนเข้าไปหาที่จอดในสยามสแควร์ ท่านผู้ปกครองควรส่งนักเรียนในถนนรอบนอกที่ใกล้เคียงสถานที่เรียน พร้อมนัดหมายจุดรับที่ถนนรอบนอก หากเป็นไปได้ควรใช้บริการระบบขนส่งมวลชนที่มีความสะดวกคือรถไฟฟ้า บี.ที.เอส. แทนการนำรถส่วนตัวรับส่งนักเรียน จะเป็นการช่วยกันบรรเทาปัญหาการจราจรทางหนึ่งด้วย

การจัดทำป้ายชื่อซอย เครื่องหมายจราจร ในบริเวณสวนหลวง สามย่าน

          พื้นที่บริเวณสวนหลวง สามย่าน เป็นพื้นที่เขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย ความรับผิดชอบในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในด้านต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย สำหรับด้านระบบการจราจรนั้นมหาวิทยาลัยและตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อดำเนินการจัดทำป้ายชื่อซอย ป้ายบังคับการจราจร ในบริเวณสวนหลวง สามย่าน ทดแทนป้ายเดิมที่เลอะเลือน ชำรุด สูญหาย อันเป็นเหตุให้มีการปฏิบัติผิดกฏจราจรอยู่เสมอ ดังนั้นการติดตั้งป้ายที่มีความชัดเจน จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้เข้ามาใน พื้นที่ของมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติตามป้ายจราจรได้ถูกต้อง จึงขอความร่วมมือโปรดปฏิบัติตามป้ายดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและเอื้อประโยชน์ในการสัญจร โดยมหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ที่จะควบคุมการปฏิบัติตามป้ายเครื่องหมายจราจรดังกล่าวด้วย

ทำสะอาดความเชียงกง

            วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2545 สำนักงานเขตปทุมวัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องยนต์และอะไหล่ใช้แล้ว จัดทำความสะอาดเขตเซียงกงขึ้น โดยได้รับความสนับสนุนจากสถานีตำรวจดับเพลิง การประปานครหลวง หน่วยบรรเทาสาธารณะภัยต่างๆ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ชุมชนน่าอยู่” และในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2545