วิชาที่สอน

  1. การสอนเปียโน 1
  2. ทักษะดนตรี
  3. ฮาร์ปซิคอร์ด 1


Home

งานสอน

งานวิจัย

Web ที่น่าสนใจ