ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ชุมชนบล็อกความรู้

 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงศ์ ปัญจมะวัต

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ ๘

ตำแหน่งบริหารปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิต

 

งานอดิเรก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปะป้องกันตัวและอาวุธไทย ดูแลด้านการสอนศาสตร์ด้านมวยไทย (ไชยา) และกระบี่กระบองให้กุลบุตร กุลธิดาที่สนใจพัฒนาตนเองในด้านนี้

 

สถานที่ติดต่อ ตึกจุลจักรพงษ์ ชั้นสาม สำนักงานนิสิตสัมพันธ์

โทร ๐๒ ๒๑๘๗๐๕๗ โทรสาร ๐๒ ๒๑๘๗๐๕๓,๕๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑ ๕๖๐๘๖๕๖

จดหมายอิเล็กโทรนิก             Chupong.P@chula.ac.th, Chupong.P@gmail.com