รายวิชาที่สอน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ ประวัติ / ติดต่อ
 
รายวิชาที่สอน
  • การศึกษากับสังคม
  • พื้นฐานวิชาชีพครู
  • ปรัชญาการศึกษา
  • หลักและพื้นฐานการศึกษาไทย
  • การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา
  • การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลับสู่หน้าแรก

Copyright @ 2009 All right reserved by Fuangarun