แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขำคม พรประสิทธิ์

สังกัด ภาควิชาดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

....................................

1. ประวัติส่วนตัว

1.1 เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2512

1.2 อายุ 35 ปี

1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงคุณวุฒิต่ำไปสูงตามลำดับ)

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

1.3.1 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

1.3.2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2539 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

2. ประวัติการรับราชการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7

  1. ตำแหน่งอื่น ๆ

ภาระงานสอน

ผลงานด้านการวิจัย

งานวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์ของเพลงฉิ่ง” ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะเวลา 3 ปี

งานบริการทางวิชาการ

ครั้งที่ 6 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่าง

วันที่ 23-28 เมษายน 2546

ผลงานการบรรเลงดนตรีไทย

และครั้งที่ 2 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน

ขำคม พรประสิทธิ์. วิชาทักษะดุริยางค์ไทย 1, 3503142 ปีการศึกษา 2543-

ปัจจุบัน 23 หน้า

บทความทางวิชาการ

ขำคม พรประสิทธิ์. “การเลือกใช้นิ้วในการดีดจะเข้” วารสารศิลปกรรม

ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 (2541): หน้า 13-16.

ขำคม พรประสิทธิ์. “คุณภาพเสียงและรสมือในการดีดจะเข้”

วารสารศิลปกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 13 (2543): หน้า 86-88.

ขำคม พรประสิทธิ์. “บทเพลงและวิชาการที่ใช้สำหรับฝึกทักษะ”

หนังสือที่ระลึกงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 14 จัดโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ (2543): หน้า 43-48.

ขำคม พรประสิทธิ์. “สาบจะเข้สึกจะทำอย่างไร”

หนังสือที่ระลึกงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 15 จัดโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ (2544): หน้า 7-9.