นิสิตสามารถอ่าน ประกาศ และ download เอกสารต่างๆ ได้จาก Blackboard ของแต่ละวิชาที่อาจารย์สอนหรือร่วมสอน