ภาพกิจกรรมปี 2553/Activities in B.E. 2553

 

 

DSC00038_s

23 ธันวาคม 2553 ทัศนศึกษา ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแกนดี ประเทศศรีลังกา

23 December 2553. Visiting the Monastery of the Buddha’s Tooth Relic in Kandy, Sri Lanka.

 

 

 

 

 

 

DSC00041_s

13 ธันวาคม 2553 การสัมมนาทางวิชาการ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ กาญจนบุรี

13 December 2553. Academic Seminar of the Faculty of Religions and Philosophy, Mahamakut Buddhist University, at Kanchanaburi.

 

 

 

 

 

 

DSCN0023_s

6 สิงหาคม 2553 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี

6 August 2553. The 14th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, visits Rajapuri and Kanchanaburi Provinces.

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0041_s

31 กรกฎาคม 2553 สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ เมืองพัทยา ชลบุรี

31 July 2553. Chulalongkorn University Faculty Senate meets for an academic seminar at Phathaya, Chonburi Province.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0012_s

10 กรกฎาคม 2553 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่นที่ 14 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อเอกสารวิชาการ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

10 July 2553. The 14th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, held a workshop on writing academic papers at Richmond Hotel, Nonthaburi Province.

 

 

 

 

 

 

ตวันนา 10-03-19 A Tiradhammoตวันนา10-03-19c about 15 people stayed for both Thai and Eng talks

19 มีนาคม 2553 พระเถรวาทไทย ชาวแคนาดา ชื่อ ธีรธัมโมภิกขุ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณาราม เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ บรรยายธรรม ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

19 March 2553. Dhiradhammo Bhikkhu, a Canadian Theravada monk and abbot of Bodhinyanarama Monastery in Wellington, New Zealand, gave a dhamma talk at Tawanna Hotel, Bangkok.

 

 

 

 

 

 

DSCN0007_s

19 กุมภาพันธ์ 2553 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่นที่ 13 นำเสนอผลงานเอกสารวิชาการส่วนบุคคล ณ โรงแรมลองบีชการ์เดน เมืองพัทยา ชลบุรี

19 February 2553. The 13th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, presented academic papers at Long Beach Garden Hotel, Phathaya, Chonburi Province.

 

 

 

 

 

 

ตวันนา10-01-21b

21 มกราคม 2553 พระเถรวาทไทย ชาวตะวันตก ปสันโนภิกขุ และอมโรภิกขุ บรรยายธรรม ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

21 January 2553. Pasanno and Amaro Bhikkhus, Western Theravada monks, gave dhamma talks at Tawanna Hotel, Bangkok.

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0042s

17 มกราคม 2553 คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่นที่ 13 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยองและจันทบุรี

17 January 2553. The 13th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, visited Rayong and Chanthaburi Provinces.