ภาพกิจกรรมปี 2554/Activities in B.E. 2554

 

 

DSC00151_s

13 สิงหาคม 2554 เยี่ยมชมพระราชวังโปตาลา เขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

13 August 2554. Visiting Potala Palace in Thibet, China.

 

 

 

 

 

 

DSC00050_s

30-31 กรกฎาคม 2554 สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ณ โรงแรมเดอะไซน์ นาเกลือ ชลบุรี

30 – 31 July 2554. Faculty Senate, Chulalongkorn University, organized an annual academic seminar at The Sign Hotel, Nakluea, Chonburi Povince.

 

 

 

 

 

 

DSC00086_sDSC00072_s

4-6 กรกฎาคม 2554 คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ณ บางคนที สมุทรสงคราม

4 – 6 July 2554. Faculty of Religions and Philosophy, Mahamakut Buddhist University, organized an annual academic seminar at Bang Khonthi, Samut Songkhram Province.

 

 

 

 

Dharamsala13

15 มีนาคม 2554 คณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าเฝ้าทะไลลามะ ณ เมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย (ภาพถ่ายโดย Bhanuwat Jittivuthikarn)

15 March 2554. Thai Buddhists had an audience with the Dalai Lama at Dharmashala, India. (Photo by Bhanuwat Jittivuthikarn)

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00078_s

26 กุมภาพันธ์ 2554 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่นที่ 14 นำเสนอผลงานเอกสารวิชาการ ณ โรงแรมพูลแมนพัทยาไอศวรรย์ บางละมุง ชลบุรี

26 February 2554. The 14th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, presented academic papers at Pullman Hotel, Bang Lamung, Chonburi Province.

 

 

 

 

Bia 2011-02-01 sayadaw u jotika 6Bia 2011-02-01 sayadaw u jotika 2

1 กุมภาพันธ์ 2554 พระนิกายเถรวาท ชาวพม่า ชื่อ สยาดอว์ อูโชติกะ บรรยายธรรม ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1 February 2554. Sayadaw U Jotika, a Burmese Theravada Monk, gave dhamma talk at Buddhadasa Indapanno Archive, Chatuchak District, Bangkok.

 

 

 

 

 

Bia 2011-01-15 Phakchok 4Bia 2011-01-15 Phakchok 1

15 มกราคม 2554 พระนิกายวัชรยาน ชาวเนปาล ชื่อ พักชก รินโปเช บรรยายธรรม ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

15 January 2554. Phakchok Rinpoche, a Nepalese Vajrayana Monk, gave dhamma talk at Buddhadaa Indapanno Archive, Chatuchak District, Bangkok.