ภาพกิจกรรมปี 2555/Activities in B.E. 2555

 

 

DSC00019_s

29 พฤศจิกายน 2555 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่นที่ 16 จัดกิจกรรมดำนา ณ ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

29 November 2555. The 16th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, organized a rice planting activity at Tambon Sali, Bang Plama District, Suphanburi Province.

 

 

 

 

DSC00103_s

21-23 พฤศจิกายน 2555 คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ณ บางคนที สมุทรสงคราม

21 – 23 November 2555. Faculty of Religions and Philosophy, Mahamakut Buddhist University, organized an annual academic seminar at Bang Khonthi, Samutsongkhram Province.

 

 

 

 

 

DSC_0016_s

21 กันยายน 2555 ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล (ที่สองจากซ้าย) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แก่ประธานชมรมฯ รศ.ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (กลาง) ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงษ์ กรุงเทพมหานคร

21 September 2555. Assistant Prof. Dr. Pornchai Pacharin-tanakun (second from left) donated financial support to the Faculty Senator Forum, Chulalongkorn University, represented by Associate Prof. Dr. Phanthip Siriwanabut, the Forum President, (center) at Tawanna Hotel, Bangkok.

 

 

 

 

 

DSC06356_s

5 มีนาคม 2555 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่นที่ 15 กระทำกิจกรรม ณ สถาบันพระปกเกล๋า กรุงเทพมหานคร

5 March 2555. The 15th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, met at the Institute, Bangkok.

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00019_sDSC00039_sDSC00062_s

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00073_sDSC00099_s

13-15 มกราคม 2555 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

13 – 15 January 2555. The 15th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, held a field trip in Kanchanaburi Province.