ภาพกิจกรรมปี 2557/Activities in B.E. 2557

 

 

DSC00049_s

13 - 15 ตุลาคม 2557 คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการ ณ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

13 – 15 October 2557. Faculty of Religions and Philosophy, Mahamakut Buddhist University, organized an academic seminar at Suan Phueng, Rajapuri Province.

 

 

 

 

 

DSC00113_s

4 - 6 กรกฎาคม 2557 คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ณ เมืองกาญจนบุรี

4 – 6 July 2557. Faculty of Religions and Philosophy, Mahamakut Buddhist University, organized an annual academic seminar at Kanchanaburi.

 

 

 

 

 

 

DSC00094_s

6 – 8 มีนาคม 2557 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่นที่ 17 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

6 – 8 March 2557. The 17th class of students in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, participated in the farewell conference at Phathaya, Chonburi Province.