ภาพจากในงาน วันที่ 20 ตุลาคม 2544

ณ ห้อง The Gallery โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์