ไฟดับ  
วันนี้ไฟฟ้าดับ  
 

น้องกวาง

ดาวงอน

หัวใจ