ตำแหน่งพนักงานบัญชี

คุณวุฒิ อัตราเงินเดือนตำแหน่งพนักงานบัญชี

  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • อัตราเงินเดือนที่ได้รับจะพิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์ โดยอัตราขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 10,080.-บาท

ภาระหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบัญชี

  • ตรวจสอบ รายงาน และสรุปข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
  • บันทึกบัญชี จัดทำและประมวลผลข้อมูลทางบัญชี
  • จัดทำงบการเงิน และรายละเอียดประกอบ
  • มีความรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Ms. excel เป็นอย่างดี และสามารถใช้งานได้ทันที

ตำแหน่งพนักงานการเงิน

  • คุณวุฒิปริญญาตรีทางการเงินหรือบัญชี
  • อัตราเงินเดือนที่ได้รับจะพิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์ โดยอัตราขั้นต่ำไม่ตำกว่า 10,080.-บาท

ภาระหน้าที่ตำแหน่งพนักงานการเงิน

  • รับผิดชอบการจัดเก็บค่าเช่า การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย งานประกันภัย
  • งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

 สำนักงานจัดการ
รัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
ถนนพญาไ
แขวงวังใหม่ เขตปุมวัน กม.
โทรศัพ
์ 2183590 โทรสาร .2183589
E-mail address : CU.Prop@chula.ac.th