ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ อัตราเงินเดือนตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

1. คุณสมบัติ

      1. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสถิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หรือเอกการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือนที่ได้รับจะพิจารณาตามประสบการณ์ โดยอัตราขั้นต่ำ 10,080.- บาท

           ภาระหน้าที่

   • ควบคุมและดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
   • ดูแลปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูล
   • รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบระบบ พัฒนาระบบงาน
   • รวบรวมข้อมูล ศึกษารายละเอียดเพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับเสนอพิจารณาในการติดตามและวางแผนการปฏิบัติงาน
   • งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

      2.1   คุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

       2.2   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเกณฑ์ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน คือ

   • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
   • มีความรู้ทางด้าน UNIX และ PROGRESS
   • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
   • คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือ 62.5%
   • มีบุคลิกและปฏิภาณดี
   • สามารถทำงานนอกเวลาตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว

       2.3  คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   • มีความรู้ด้าน Internet และ Web Technology
   • มีความสามารถใช้งาน RDBMS, SQL, VISUAL BASIC

 


สำนักงานจัดการรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
ถนนพญาไ
แขวงวังใหม่ เขตปุมวัน กม.
โทรศัพ
์ 2183590 โทรสาร .2183589
E-mail address : CU.Prop@chula.ac.th