หลักฐานการสมัคร

ผู้สนใจกรอกใบสมัครตามแบบของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและยื่นพร้อมหลักฐานดังนี้

  1. หลักฐานแสดงวุฒิ และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมภาพถ่ายซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. ใบรับรองแพทย์ โดยนำส่งภายหลังก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมภาพถ่ายซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. บัตรประชาชน พร้อมภาพถ่ายซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. ภาพถ่ายขนาด 2x2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร
  6. หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) พร้อมภาพถ่ายซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
  7. ใบรับรองการผ่านงาน โดยนำส่งภายหลังก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์

5. สถานที่รับสมัคร

           สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล แผนกธุรการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสนใจสอบถามที่โทร.0-2218-3590-5 หรือที่ E-mail : CU.Prop@chula.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ โดยผู้มีสิทธิสอบ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 60.- บาท ตามกำหนดเวลาที่แจ้งสอบ ทั้งนี้ สำนักงานฯจะไม่คืนค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

6. กำหนดการสอบ

      

          สำนักงานฯ จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีผลการเรียนดี มีประวัติและประสบการณ์ทำงานที่น่าสนใจ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ให้ทราบในโอกาสต่อไป

 สำนักงานจัดการ
รัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
ถนนพญาไ
แขวงวังใหม่ เขตปุมวัน กม.
โทรศัพ
์ 2183590 โทรสาร .2183589
E-mail address : CU.Prop@chula.ac.th