ตำแหน่งนิติกร

คุณวุฒิ อัตราเงินเดือนตำแหน่งนิติกร

ภาระหน้าที่ตำแหน่งนิติกร

วิชาที่สอบ