สวัสดิการของพนักงาน

                  ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จะได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ ตามระเบียบของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ซึ่งพนักงานไม่มีฐานะเป็นข้าราชการ ดังนี้

สวัสดิการของพนักงาน

ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จะได้รับค่าสวัสดิการรวมอยู่ในเงินเดือน และจะได้สวัสดิการด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม ตามระเบียบของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ซึ่งพนักงานไม่มีฐานะเป็นข้าราชการ ดังนี้

- การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในวงเงิน 1,000,000.-บาท

- การประกันสังคม

- เครื่องแต่งกายพนักงานสำนักงานจัดการ
รัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
ถนนพญาไ
แขวงวังใหม่ เขตปุมวัน กม.
โทรศัพ
์ 2183590 โทรสาร .2183589
E-mail address : CU.Prop@chula.ac.th