คำแนะนำในการส่งวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจรูปแบบการพิมพ์

       1. ให้นิสิตนำบันทึกขอให้ตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มายื่นที่ชั้น 3 ก่อนวันที่จะสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย สองสัปดาห์

       2.  บัณฑิตวิทยาลัยจะออกบัตรนัดรับคืนสีเหลืองให้และนำมารับคืนในอีก 1 สัปดาห์ถัดไป

       3. นิสิตนำเอกสารและวิทยานิพนธ์ที่ตรวจรูปแบบแล้วไปให้หน่วยบัณฑิตศึกษาหรือหน่วยทะเบียนคณะฯ เพื่อให้ออกจดหมายเชิญกรรมการสอบ

       4.  หลังจากนิสิตแก้ไขเนื้อหาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบและแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจให้เสร็จสิ้นแล้วจึงทำฉบับสมบูรณ์ส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่กำหนดต่อไป

คำแนะนำในการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

        นิสิตที่ประสงค์จะจบการศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2545 นี้ จะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2546 นี้

การขอรหัสสากล หรือ ISBN
     
ให้นิสิตส่ง Fax  หน้าปกแรกของวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุจำนวนหน้าไปยังหอสมุดแห่งชาติ หมายเลข Fax 0-2281-5450 หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที ให้โทรศัพท์ไปสอบถามที่ หมายเลขโทรศัพท์                  0-22815313, 0-22815212 ต่อ 117
หมายเหตุ  นิสิตควรขอ ISBN หลังจากทำการสอบ และแก้ไขรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารที่จะต้องนำมาในวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

1.       แบบส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ F-41-GS-CT10 (สีเขียว)

2.      แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ F-45-GS-CT14 (สีชมพู)

3.       แบบตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ F-42GS-CT11 (สีเหลือง)

3.       แบบสอบถามเกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษา (ต้องกรอกข้อความให้ครบถ้วน)

4.      แบบฟร์อม Research Mapping (Form 3 )

5.       แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่พึงประสงค์

6.     แบบรายงานการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต เพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้มีการนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (ถ้ามี)

7.     แบบตรวจสอบการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต (นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตทุกหลักสูตรจะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

8.       สำเนาบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด

9.       สำเนาหน้าอนุมัติ พร้อมระบุเลขประจำตัวมุมบนด้านขวา 1 ชุด

10.       วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 4 เล่ม ไม่ต้องเข้าเล่มหรือทำปกแข็ง

11.   แผ่นบันทึกข้อมูลที่บรรจุข้อมูลของวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย และ ต้องมีเลขหน้าต่อเนื่องครบ     ถ้วนสมบูรณ์ (นิสิตสามารถบันทึกในแผ่น Diskette หรือ CD-Rom ก็ได้

12.   แผ่นบันทึกข้อมูล Template ทางบรรณานุกรมฯ 1 แผ่น บันทึกในแผ่น Diskette ขนาด 3.5”     เท่านั้น 

13.  บันทึกแก้ไขชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์จากประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามีการแก้ไข)

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1.      นิสิตต้องตรวจสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกับแบบส่ง
 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
หากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไข หรือเปลี่ยน
 แปลงชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์
ให้ทำบันทึกการแก้ไขโดยพิมพ์ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่ให้ชัดเจน  ลงนามโดยประธานกรรมการสอบ แนบมาพร้อมกับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

2.     นิสิตต้องนำแบบส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปชำระเงินค่าทำปกวิทยานิพนธ์ ที่หน่วยการเงินชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย (4 เล่ม  328 บาท บัณฑิตวิทยาลัย ไม่รับทำปกนอกเหนือจากนี้ )

3.      เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจรับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว หากไม่มีการแก้ไข นิสิตต้องเซ็น 
 ชื่อส่งวิทยานิพนธ์ในสมุดส่งวิทยานิพนธ์ทุกคน
 เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

 

Template ทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ คืออะไร ?

                Templateทางบรรณานุกรมฯ ไม่ใช่รายการอ้างอิงของวิทยานิพนธ์อย่างที่นิสิตหลายคนเข้าใจ แต่เป็นโปรแกรมเล็กๆ ตัวหนึ่งที่ชื่อ CU.EXE ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตที่จะส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์กรอกข้อมูลย่อๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของนิสิตเอง เพื่อใช้เป็นดรรชนีสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ นิสิตสามารถ Download  CU.EXE ได้จาก website ของบัณฑิตฯ หรือนำแผ่น Disk มาทำสำเนาที่ภาควิชา หรือที่บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม CU.EXE นั้นทำได้ง่ายๆ โดยการดับเบิลคลิกที่ icon รูปคบเพลิงใน Drive A:  จากนั้นก็จะปรากฏ หน้าจอของโปรแกรม (กรอบสีเทา) ขึ้นมา เราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมี Page อยู่ 2 Page

 

                                                                             

ให้คลิกที่ Page1 ก่อนแล้วกรอกข้อมูล ตามตัวอย่างที่ปรากฏในภาพ ด้านล่างนี้

 ขั้นตอนการกรอกข้อมูล
       ช่องที่  
พิมพ์ชื่อนิสิต ตามด้วย
,\d ใส่ปีเกิดของนิสิต  
      ช่องที่ 2  พิมพ์ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย     ตามด้วยเครื่องหมาย /\c แล้วพิมพ์ชื่อนิสิต ตามด้วย =\l ( ตัวแอล )
                        ใส่ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ    เสร็จแล้วใส่เครื่องหมาย \ พิมพ์ชื่อนิสิตภาษาอังกฤษ
       ช่องที่ 3   พิมพ์ปีที่จบการศึกษา
       ช่องที่ 4   พิมพ์จำนวนหน้าที่เป็นพยัญชนะ ตามด้วยเครื่องหมาย , จำนวนหน้าวิทยานิพนธ์ ตามด้วยเครื่องหมาย :\b ภาพประกอบ, ตาราง , แผนภูมิ (ถ้ามี)                    
      ช่องที่ 5   พิมพ์ชื่อปริญญาสาขาและปีการศึกษาที่จบ
      ช่องที่ 6   พิมพ์ชื่อนิสิตเป็นภาษาอังกฤษ
      ช่องที่ 7   พิมพ์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตามด้วยเครื่องหมาย ,\e และต่อท้ายด้วยคำว่า advisor
      ช่องที่ 8    พิมพ์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  (ถ้ามี)
      ช่องที่ 9    พิมพ์ชื่อสาขาวิชาที่จบต่อท้าย \b           

เสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Page2 ซึ่งจะมีหน้าตาดังนี้

ในหน้าที่ 2 ช่องที่ 1 ให้พิมพ์บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
                  ช่องที่ 2 ให้พิมพ์บทคัดย่อภาษาไทย  เสร็จแล้ว คลิกที่ Save

 

ให้ Save in ที่ 3.5 Floppy (A:)
    ในช่อง File name ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นเลขประจำตัว .txt
   แล้วคลิกที่ Save ตามตัวอย่าง   ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ

 

หลังจาก Save แล้วจะได้ข้อมูลดังตัวอย่างด้านล่างนี้