แพทยสมาคมฯรุกรณรงค์ให้แพทย์ตื่นตัวด้านจริยธรรม จัดสัมนา "จริยธรรมในเวชปฏิบัติ" ในงาน " ศตวรรษใหม่สุขภาพไทย"มุ่งเสริมสร้าง "ศรัทธา" ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุงนโยบายการแพทย์และกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของยุค "โลกาภิวัฒน์"

 

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยเตรียมนำประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งต่างๆทางจริยธรรมและศีลธรรมขึ้นเวทีอภิปรายแลกเแลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "จริยธรรมในเวชปฏิบัติ"ในงานแสดงศักยภาพและความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสุขภาพสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทย

THAILAND HEALTH CARE FESTIVAL " ศตวรรษใหม่สุขภาพไทย" ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน ศกนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อนำแนวคิดจากการอภิปรายครั้งนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งนำเสนอต่อภาครัฐเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์ต่อแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ แพทยสมาคมฯ นำโดย ศ. นพ. สุขิต เผ่าสวัสดิ์ กรรมการผู้ดูแลการจัดสัมมนา "จริยธรรมในเวชปฏิบัติ" ของงานศตวรรษใหม่สุขภาพไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดงานฯได้เลือกนำหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางการแพทย์มาอภิปรายเนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นหน้าที่ของแพทยสมาคมฯ และสถาบันทางการแพทย์ต่างๆที่จะช่วยกันฟื้นฟู บูรณะและสร้างสรรค์สังคมแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อบทบาทของแพทย์และจริยธรรมทางการแพทย์เช่นในปัจจุบัน

"การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพแพทย์ให้อยู่ในกรอบแห่งจริยธรรมนับเป็นวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของแพทยสมาคมฯ ในวาระที่ทางแพทยสมาคมจัดงานศตวรรษใหหม่สุขภาพไทยเพื่อฉลองวาระครบรอบ 80 ปี จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้แสดงจุดยืนนี้ผ่านการจัดสัมมนาจริยธรรมในเวชปฏิบัติ วึ่งเราเชื่อว่าไม่เป็นเพียงประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และวงการแพทย์ของไทย แต่ยังเป็นการเสริมสร้างศรัทธาต่อวิชาชีพแพทย์และเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจด้วย โดยได้หยิบยกหัวข้อที่เป็นที่ถกเถียงในปัจจุบัน อาทิ เรื่องการทำแท้ง การโคลนนิ่ง และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ขึ้นมาอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำแนวคิดที่เกิดจากการสัมมนามาเป็นแนวทางในการพัมนาวงการแพทย์ไทย และนำเสนอภาครัฐเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและกำต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์ต่อไป กิจกรรมสัมมนาครั้งนี้เชื่อว่าจะมีผู้สนใจทั้งที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปเข้าฟังราว 2,000 คนต่อวัน "

สัมมนา "จริยธรรมในเวชปฏิบัติ" จะจัดขึ้นตลอดระยะเวลา 10 วัน ของการจัดงานศตวรรษใหม่สุขภาพไทย ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. โดยจะนำเสนอหลากประเด็นซึ่งกำลังเป็นที่สนใจ หรือโต้แย้ง อาทิ ศาสนากับการโคลนนิ่ง , จริยธรรมกับโรคเอดส์ , จริยธรรมกับการทำแท้ง, จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย,จริยธรรมในการซื้อ ขาย ไข่ อสุจิ และตัวอ่อน , จริยธรรมในการทำวิจัยทางการแพทย์ ,จริยธรรมทางเพศในสังคมไทย ,โฆษณาสถานพยาบาลอย่างไรไม่ให้ผิดกติกา และจริยธรรมแพทย์กับ 30 บาทรักษาได้ทุดโรค การสัมมนาครั้งนี้นอกจากจะมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้นำการอภิปรายแล้ว ยังจะมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลากหลายวงการ อาทิ วงการบันเทิง เอ็นจีโอ สื่อมวลชน สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าฟังการอภิปรายด้วย

ภายในงานศตวรรษใหม่สุขภาพไทย นอกจากการสัมมนาหัวข้อ " จริยธรรมในเวชปฏิบัติ" แล้ว ยังจะมีสัมมนาในหัวข้ออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ซึ่งจัดโดย 13 ราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง และ 6 สถาบันทางการแพทย์ อาทิ ทำไมผู้ชายมีเมียน้อย(มาก) กระดูกพรุนน่ากลัวจริงหรือ การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง)อย่างถูกวิธี เลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาด และ สัญญาณเตือนภัยโรคร้าย อีกทั้งยังมีนิทรรศการวงจรคุณภาพชีวิต การแสดงเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ การให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจพิเศษด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย การแสดงนวัตกรรมเด่นแห่งศตวรรษ และการจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้สำหรับช่วงอายุต่างๆได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และ วัยทอง