images/bullet.jpg Research Supervision

1) Current Research Students
2) 
Graduated Students

Current Students under Supervision (1 Ph.D Students, 8 Master Students)

เจษฎา ศรีสกุลชัย (
Jessada Sresagunchai)

แบบจำลองการประมาณราคาตลอดอายุโครงการงานราง 

LIFE CYCLE COST ESTIMATING MODEL FOR RAILWAY PROJECT

นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชวฤทธิ์ พุทธศรีจารุ (Chavarit Puttasrijaru)

การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับบริษัทรับสร้างบ้านไทยเพื่อไปดำเนินงานในประเทศเมียนมา ลาวและกัมพูชา 

DEVELOPMENT OF BUSINESS STRATEGY FOR THAI HOME-BUILDER TO OPERATE IN MYANMAR, LAOS AND CAMBODIA 

นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เสกสรร เถื่อนทองดี (Seksan Thuanthongdee)

แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจำลองข้อมูลอาคารในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

GUIDELINE OF IMPLEMENTING BUILDING INFORMATION MODELING FOR QUANTITY TAKE-OFF

นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปิยะณัฐ วงศ์ประเทศ (Piyanat Wongpratat)

การวิเคราะห์แนวทางเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน : กรณีศึกษางานเสาเข็ม

ANALYSIS OF GUIDELINE FOR REDUCING ACCIDENTS IN WORK OPERATION: CASE STUDY OF PILING WORK

นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรากร  นิพัฒน์ศิริผล

การวิเคราะห์และเทียบเคียงรูปแบบการให้บริการของบริษัทรับสร้างบ้าน

นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
Heng Le (Co-advisor)

BUILDABILITY ASSESSMENT MODEL FOR CONSTRUCTION IN CAMBODIA

Master Student, Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University

 

 Graduated Students under Supervision (1 Ph.D., 22 Master's Students)


นายสุรโชติ ปะละนัชสุข (Surachot Palanutsook)

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิศวกรโยธาในบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา 2557

DEVELOPMENT OF COMPETENCY CRITERIA EVALUATION FOR CIVIL ENGINEER IN CONSTRUCTION MANAGEMENT CONSULTING FIRMS

Master Student, Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University

Year of Graduation 2014

Sonam Tashi

EVALUATION OF CONFLICT ISSUES BETWEEN PUBLIC OWNERS AND CONTRACTORS DURING CONSTRUCTION PHASE: A CASE STUDY IN BHUTAN

Master Student, Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University

Year of Graduation 2013

 

Nur Soleha Binti Abdul Rahim

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL STRATEGIC PLANNING FOR MALAYSIAN CONTRACTORS

Master Student, Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University

Year of Graduation 2012

 

Rafiuddin Bin Yeob Ramli

IMPROVING AGENT-BASED NEGOTIATION IN MATERIAL PROCUREMENT BY USING LINIER FUNCTION

Master of Engineering, Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University

Year of Graduation 2012

 

Pisal Nov

DECISION MAKING MODEL FOR SELECTING SHORT OR LONG TERM RELATIONSHIP WITH SUBCOTNRACTOR

Master Student, Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University

Year of Graduation 2012

 

นายชัชชล อัครพิมาน (Chatchon Akkarapimarn)
แบบจำลองสำหรับการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของกลุ่มวิศวกรที่ปรึกษา

สำเร็จการศึกษา 2554

A MODEL FOR EVALUATING SERVICE PERFORMANCE OF CONSULTING ENGINEERING TEAMS
Master of Engineering, Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University

Year of Graduation 2012

 

Chollada Lorfor
การพัฒนาแนวความคิดสำหรับประเมินหาระดับความบกพร่องในการตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตาโดยการประมวลผลภาพดิจิตอลและทฤษฎีฟัซซี่ลอจิก

DEVELOPING A CONCEPT FOR EVALUATING DEFECT LEVEL IN VISUAL QUALITY INSPECTION THROUGH DIGITAL IMAGE PROCESSING AND FUZZY LOGIC THEORY
Ph.D., Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University
Year of Graduation 2011


กิตติ เดือนหงาย (Kitti Duanngai)

การพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายออกแบบในบริษัทที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 สำเร็จการศึกษา 2554

DEVELOPMENT OF PERFORMANCE EVALUATING SYSTEM FOR A DESIGN TEAM IN CONSULTING COMPANIES

Master of Engineering, Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University
Year of Graduation 2011

 

Varin Chan
DEVELOPING A SYSTEM OF NOISE HAZARD ASSESSMENT FOR CONSTRUCTION WORKERS
Master of Engineering, Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University
Year of Graduation 2011

 

พีรพัฒน์ วณิชลักษมี
สถานะและการประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลอาคารในองค์การก่อสร้าง
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา 2554

 

A STAGE AND IMPLEMENTATION OF BUILDING INFORMATION MODELING IN CONSTRUCTION ORGANIZATIONS

Master of Engineering, Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University      

Graduation in Year 2011


ปิยพันธ์ บรรเทิงไพบูลย์
การประยุกต์หลักการทางการยศาสตร์สำหรับกระบวนการเพิ่มอัตราผลผลิตในงานก่อสร้าง:กรณีศึกษางานก่ออิฐ.
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา 2553
APPLYING ERGONOMIC PRINCIPLE FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT PROCESS IN CONSTRUCTION: A CASE STUDY OF BRICKLAYING

Master of Engineering, Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University      

Graduation in Year 2011


กอรวี นาคจรุง
แนวคิดการพัฒนาระบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับเลือกใช้เครื่องจักรก่อสร้างเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา 2553

Thu Anh Nguyen
FACTORS INFLUENCING SUPERVISORíS BEHAVIOR ON SAFETY ACTIONS AT CONSTRUCTION SITES IN VIETNAM.
Master's Thesis, Civil Engineering, Chulalongkorn University
Year of Graduation 2010

William Mulijadi
FACTORS INFLUENCING SERVICE QUALITY OF CONSTRUCTION MANAGEMENT CONSULTANT IN INDONESIAN BUILDING CONSTRUCTION PROJECT FROM OWNERS
Master's Thesis, Civil Engineering, Chulalongkorn University
Year of Graduation 2010

ณัฐวุฒิ มัญชุนากร
สถานภาพการป้องกันมลพิษทางอากาศส่วนบุคคลในงานก่อสร้างและกลยุทธ์ในการยกระดับการป้องกันมลพิษทางอากาศส่วนบุคคลของผู้รับเหมาก่อสร้างไทย
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา 2552

มงคล สุวรรณรังษี
แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม สถานะ และประโยชน์ ของการจัดการความรู้ในงานก่อสร้าง
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา 2551

นิติ ปุรินทราภิบาล
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎีการกระทำตามแผนกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของคนงานก่อสร้าง
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา 2551

อรรถพร เที่ยงคืน
การผสมผสานแนวคิดวิธี SSM และวิธี IDEF สำหรับการวิเคราะห์ขั้นตอนการบริหารจัดการเอกสารสำหรับโครงการก่อสร้าง
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา 2551

Cheryl Lyne Capiz
EVALUATION OF ISO 9000-BASED QUALITY MANAGEMENT PRACTICES: THE CASE OF CONTRACTOR COMPANIES IN THAILAND
Master's Thesis, Civil Engineering, Chulalongkorn University
Year of Graduation 2007

คมวรรธน์ สุนิติบรรยง
การประเมินระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานโครงสร้างในมุมมองผู้รับเหมาก่อสร้าง
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา 2550

ปริญญา เอกศิริวรานนท์
การวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทย ที่ไปดำเนินงานในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :กรณีศึกษาประเทศกัมพูชาและลาว
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา 2550

Budi Hasiholan
A study of RFID application for improving the installation process of precast concrete panels in a housing project
Master's Thesis, Civil Engineering, Chulalongkorn University
Year of Graduation 2006

ธัชษิต สกุลพอง
แนวทางการสร้างระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา 2549