รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์
Assoc. Prof. Chanat Ratanasumawong, Dr. Eng.ห้อง 309 ตึกสลับ ลดาวัลย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 66(0)2218 - 6593
โทรสาร 66(0)2252 - 2889

Email: Chanat.R@chula.ac.th

การศึกษา
ปริญญาเอก Tokyo Institute of Technology, Precision Machinery Systems 2005
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเครื่องกล 2001
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 2) 1998

ความสนใจ
เฟือง การตรวจสอบเฟืองโดยการวัดการสั่นสะเทือน ประสิทธิภาพของระบบเฟือง
การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
การออกแบบเครื่องจักรกล

สมาชิก
สมาชิกสภาวิศวกร
สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
บทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 1. S. Yeamdee, T. Bovornratanaraks, M. Sriwiboon, C. Chantalakhana, and C. Ratanasumawong, Effect of Slot and Chamfer Shape of Brake Pad on Mode Coupling, SAE Technical Papers, Vol. 2019-March, Issue March, 25 March 2019, 20th SAE Asia-Pacific Automotive Engineering Conference: Next Revolution in Automotive Industry, APAC 2019; Bangkok; Thailand; 1-4 April 2019; Code 146986 (Scopus - Conference paper)
 2. N. Ponchai, J. Phraeknanthoe, and C. Ratanasumawong, Spur and Helical Gear Sliding Loss Model with Load Distribution Pattern on Gear Tooth Surface, Engineering Journal (Eng. J.), Vol.22, no.2, (Mar. 2018), pp. 101-115.
 3. K. Theerarangsarit and C. Ratanasumawong, Parallel-Axis Gear Design Methodology for Minimization of Power Loss and Its Effect on Vibration Characteristics, Engineering Journal (Eng. J.), Vol.21, No.7, (Dec. 2017), pp. 427-439.
 4. J. Phraeknanthoe, N. Ponchai and C. Ratanasumawong, Utilization of Tooth Contact Pattern in a Gear Meshing Model for Estimation of Sliding Loss in a Parallel-Axis Gear Pair, Applied Mechanics and Materials, Vol.619 (2014), p.68-72.
 5. C. Yenti, S. Phongsupasamit and C. Ratanasumawong, Analytical and Experimental Investigation of Parameters Affecting Sliding Loss in a Spur Gear Pair, Engineering Journal (Eng. J.), Vol.17, No.1, (2013), p.79-93.
 6. C. Ratanasumawong, P. Asawapichayachot, S. Phongsupasamit, H. Houjoh, and S. Matsumura, Estimation of Sliding Loss in a Parallel-Axis Gear Pair, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol.6, No.1, (2012), 88-103.
 7. C. Ratanasumawong, S. Matsumura, T. Tatsuno, and H. Houjoh, Estimating Gear Tooth Surface Geometry by Means of the Vibration Measurement: Distinction of the Vibration Characteristics of Gears With Tooth Surface Form Error, Transaction of ASME, Journal of Mechanical Design, Vol.131, (2009), 101003.
 8. H. Houjoh, C. Ratanasumawong, S. Matsumura, Utilization of Synchronous Averaging for Inspection of Tooth Surface Undulations on Gears (Localization of non-mesh-harmonic components to individual gear), Transaction of ASME, Journal of Applied Mechanics, Vol.74, (2007), 269-278.
 9. C. Ratanasumawong, S. Matsumura, H. Houjoh, Inspection of Tooth Surface Geometry by Means of Vibration Measurement, (Assessment of tooth surface undulation from synchronous averaged signal and application of frequency response function), JSME International Journal Series C, Vol.48, No.4, (2005). 704-714.


สัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ

 1. K. Theerarangsarit and C. Ratanasumawong, Parallel-axis gear design methodology for minimization of power loss and preliminary study of its effect on vibration characteristics, Proceedings of the 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Chiang Mai, (2016.12). (Best paper award)
 2. K. Theerarangsarit and C. Ratanasumawong, Gear Design for Reducing Power Loss, Proceedings of the 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Chiang Mai, (2014.12).
 3. T. Rithikraikriang and C. Ratanasumawong, Determination of Stress Distribution on Spur Gear Teeth by Using a Mathematical Model and the Finite Element Method, Proceedings of the 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Chiang Mai, (2014.12).
 4. J. Phraeknanthoe, N. Ponchai and C. Ratanasumawong, Utilization of Tooth Contact Pattern in a Gear Meshing Model for Estimation of Sliding Loss in a Parallel-Axis Gear Pair, the 2014 6th International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2014), Bangkok Thailand, (2014.7).
 5. J. Phraekanathoe, S. Phongsupasamit and C. Ratanasumawong, Preliminary Investigation of the Effects of Geometrical Parameters and Gear Tooth Contact on Power Loss in Spur and Helical Gears, the 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2013), Pattaya, Chonburi, (2013.10).
 6. N. Ponchai, S. Phongsupasamit and C. Ratanasumawong, Improvement of a Mathematical Model for Estimation of Sliding Loss in a Spur Gear Pair,the 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2013), Pattaya, Chonburi, (2013.10).
 7. C. Ratanasumawong, P. Asawapichayachot, H. Houjoh and S. Matsumura, Estimation of Sliding Loss in a Parallel-Axis Gear Pair, Proceedings of The 4th International Conference on Manufacturing, Machine Design and Tribology, Gamagori, Aichi, Japan, (2011.4).
 8. C. Ratanasumawong, S. Matsumura and H. Houjoh, An Alternative Method for Evaluating Gear Tooth Surface Geometry Based on Synchronous average of vibration of a Gear Pair, Proceedings of the ASME  10th International Power Transmission and Gearing Conference, Las Vegas, Nevada, (2007.9).
 9. C. Ratanasumawong, S. Matsumura and H. Houjoh, Inspection of Tooth Surface Geometry by Means of Vibration Measurement (Estimation of Tooth Surface Undulation Relevant to Ghost Noise), Proceedings of the International Conference on Gears, Munich, Germany, (2005.9), 687-703.
 10. C. Ratanasumawong, H. Houjoh, S. Matsumura, M. Saitoh and Y. Ueda, Utilization of synchronous averaging of vibration for diagnosis of Gear system to estimate tooth error, Proceedings of the ASME 9th International Power Transmission and Gearing Conference, Chicago Illinois, (2003.9).


สัมมนาวิชาการในประเทศ (ไทย)

 1. ทิวา นันตะภักดิ์, ธีรเดช ฤทธิ์ไกรเกรียง และ ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์, การหาค่าความแข็งเกร็งของคู่เฟืองตรงโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, มุกดาหาร (กรกฎาคม 2018)
 2. เจษฎา แพรกนันเธอ, ชาคริต เย็นที่, ภูวดล อัศวพิชญโชติ, สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ และ ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์, การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำลังสูญเสียจากการไถลในการส่งกำลังด้วยเฟืองตรงและเพืองเฉียง: การประเมินกำลังสูญเสียจากแบบจำลองและผลการทดลอง, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, เชียงราย (ตุลาคม 2012)
 3. ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ และชาคริต เย็นที่, การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกำลังสูญเสียในการส่งกำลังด้วยเฟืองตรง: การประเมินกำลังสูญเสียจากแบบจำลองและการจัดสร้างชุดทดลอง, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, อุบลราชธานี (ตุลาคม 2010)
 4. ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ และภูวดล อัศวพิชญโชติ, แบบจำลองเพื่อประเมินกำลังสูญเสียจากการส่งกำลังด้วยเฟืองเฉียง, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, อุบลราชธานี (ตุลาคม 2010) 
 5. ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ และชาคริต เย็นที่, การศึกษากำลังสูญเสียในชุดเฟืองในระบบส่งกำลังของของรถไถพรวนดินขนาดเล็ก, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23,  เชียงใหม่ (พฤศจิกายน 2009)
 6. ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ ศิริพงษ์ ลิมป์ปรัชญา พงศ์ธร จุณณะภาต และภัทรพงษ์ โรจนพรรณทิพย์, แบบจำลองเพื่อประเมินกำลังสูญเสียจากการส่งกำลังด้วยเฟืองตรง, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ตุลาคม 2008). 
 7. ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ และ ปริย ตระกูลทิวากร, การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงบิดและแรงในแนวแกน, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, พัทยา ชลบุรี (ตุลาคม 2007).
 8. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ และนิยม สีทะนี, การศึกษาแรงต้านทานที่กระทำต่อใบมีดของรถไถพรวนดินขนาดเล็ก ส่วนที่ 2 ศึกษาการสั่นสะเทือนของรถไถพรวนดินขนาดเล็กในกระบะทรายทดลอง, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, กรุงเทพฯ (2002).
 9. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ พฤฒิชาติ ชีรประชา สุรชัย วงษ์ทัศนีย์กร และ อธิป สิทธิโชคพันธ์, การศึกษาแรงต้านทานที่กระทำต่อใบมีดของรถไถพรวนดินขนาดเล็ก, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, กรุงเทพฯ (2002).
 10. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ และ ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์, การศึกษาแรงต้านทานที่กระทำต่อใบมีดของรถไถพรวนดินขนาดเล็ก, การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ขอนแก่น (มกราคม 2001), 11-19.
 11. นัทธี พินิจรัตนพันธ์ พุธฒิ เมฆธารา และ ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์, การศึกษาแรงต้านทานที่กระทำต่อใบมีดของรถไถพรวนดินขนาดเล็ก ส่วนที่ 1 การศึกษาความสั่นสะเทือนของรถไถพรวนดินสภาพสั่นอย่างอิสระ, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14,


สัมมนาวิชาการในประเทศ (ญี่ปุ่น)

 1. C. Ratanasumawong, H. Houjoh, S. Matsumura, Evaluation of Tooth Geometry from Synchronous Averaged Signal of Gear Vibration Using Frequency Response Function, Proceeding of The JSME Symposium on Motion and Power Transmissions 2004, Osaka, (2004.11), 190 – 193.
 2. C. Ratanasumawong, S. Matsumura, H. Houjoh, Extraction of Vibration Characteristics of An Individual Gear (Assessment of Tooth Surface Form from Synchronous Averaging Result), Proceedings of Mechanical Engineering Congress, Hokkaido, (2004.9), 143 – 144.
 3. C. Ratanasumawong, S. Matsumura and H. Houjoh, Extraction of Vibration Characteristics of an Individual Gear (Utilization of Synchronous Averaging Method and Shaft Order Analysis), Proceedings of the 4th Machine Design and Tribology Division Meeting in JSME, Morioka, (2004.4), 21-24.


หนังสือ

 1. ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ และคณะ, การเขียนทางเทคนิคในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ Technical writing, สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. (บทที่ 4 และ บทที่ 11)


บทความวิชาการอื่นๆ

 1. นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ และ ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์, แนวทางการออกแบบและทดสอบตัวหน่วงการกระแทก (Impact attenuator) ที่ใช้ในการแข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula, สารสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, (มกราคม - มิถุนายน 2554), หน้า 39 - 47.
 2. ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์,  การใช้เทคนิคการเฉลี่ยบนโดเมนเวลาแบบเข้าจังหวะในการตรวจหาต้นกำเนิดสัญญาณการสั่นสะเทือนของคู่เฟือง, วารสารช่างพูด, ฉบับที่ 4 2553, หน้า 16 - 17.
 3. ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ และ นักสิทธ์ นุ่มวงษ์, แนวคิดในการออกแบบเฟืองในชุดเฟืองดิฟเฟอร์เรนเชียล, สารสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1, (มกราคม - มิถุนายน 2553), หน้า 24 - 29.


งานวิจัยและงานบริการวิชาการ

 1. นักวิจัยโครงการ "การศึกษาพฤติกรรมการเสียรูปของ Gas Turbine Casing ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น M701F ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์" ทุนสนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2558 - มกราคม 2560)
 2. หัวหน้าโครงการวิจัย "การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยการถอดและประกอบ Tie Rod ของ SIEMENS V94.3A Rotor" ทุนสนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พฤษภาคม 2555 - มกราคม 2556)
 3. โครงการวิจัย "การศึกษากลไกการเกิดและปัจจัยที่มีผลต่อกำลังสูญเสียเนื่องจากการไถลของคู่เฟืองที่มีเพลาขนานกัน" ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มิถุนายน 2554 - ธันวาคม 2556)
 4. นักวิจัยโครงการ กิจกรรมเชื่อมโยงการผลิตสนับสนุนการลงทุนโครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน Eco car (กันยายน 2552 - พฤศจิกายน 2552)
 5. นักวิจัยโครงการจัดทำมาตรฐานอัตราการใช้ความร้อน (Heat rate) สำหรับโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2551-2552)
Back to Homepage