งานวิจัย

1. การวิเคราะห์กำลังสูญเสียของเฟืองโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

 • ศึกษากำลังสูญเสียและประสิทธิภาพของคู่เฟืองตรง และเฟืองเฉียง โดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
 • ทำการทดลองเพื่อตรวจสอบผลของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดทดสอบเฟืองแบบ Back-to-Back
 • ผลที่ได้จากแบบจำลองทำให้ทราบถึงผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ต่อกำลังสูญเสีย
 • สามารถนำผลที่ได้ไปใช้ออกแบบเฟืองเพื่อประหยัดพลังงานได้

2. การศึกษาความเค้นบนฟันเฟืองโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และ FEM

 • การสร้างสมการเชิงประจักษ์ (Empirical Formula) สำหรับความแข็งเกร็งของคู่เฟืองตรง
 • สร้างแบบจำลองเพื่อคำนวณความเค้น โดยใช้หลักการของ Hertz stress
 • คำนวณความเค้นสัมผัสโดยใช้ FEM
 • ผลที่ได้ทำให้ทราบการกระจายความเค้นบนหน้าฟันเฟือง และค่าความแข็งเกร็ง (stiffness) ของฟันเฟืองได้
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบจำลองปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเฟือง เช่น กำลังสูญเสีย การสั่นสะเทือน

3. การสร้างแบบจำลองเพื่อศึกษาลักษณะการสั่นสะเทือนของคู่เฟือง

 • สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายการสั่นสะเทือนของคู่เฟือง
 • การสั่นสะเทือนเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความแข็งเกร็งระหว่างคู่ฟันเฟืองระหว่างการขบ


Research topicsโครงงานวิศวกรรม (Senior Project)

 1. การหาค่าความแข็งเกร็งของคู่ฟันเฟืองตรงขณะขบ (2018)
 2. การปรับปรุงแบบจำลองเพื่อประเมินการสั่นสะเทือนของคู่เฟืองตรง (2018)
 3. การวิเคราะห์ปัญหาการยึดชิ้นส่วนโดยให้แรงดึงขั้นต้นที่ Tie rod (2018)
 4. การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการดัดของไม้ (2017)
 5. การศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของคู่เฟืองที่มีพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตต่างๆ กันด้วยการทดลอง (2017)
 6. การศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของคู่เฟืองตรงโดยแบบจำลองอย่างง่าย (2016)
 7. แบบจำลองอย่างง่ายเพื่อแสดงพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของคู่เฟืองตรงและเฟืองเฉียง (2015)
 8. การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงบิดสำหรับใช้ในชุดทดสอบวัดกำลังสูญเสียของเฟือง (2014)
 9. การออกแบบอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตของเฟืองเฉียง (2013)
 10. การออกแบบเฟืองเพื่อลดกำลังสูญเสียในการส่งกำลัง (2013)
 11. การศึกษาพฤติกรรมการรับภาระของฟันเฟืองตรงโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระเบียบวิธีไฟไนต์อีลิเมนต์ (2013)
 12. การปรับปรุงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประมาณค่ากำลังสูญเสียของเฟืองตรงและเฟืองเฉียง (2012)
 13. การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลต่อกำลังสูญเสียของเฟืองตรงและเฟืองเฉียง (2012)
 14. การศึกษาและวัดพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของแบบจำลองปั๊มหัวใจเทียม (2011)
 15. การพัฒนาระบบส่งกำลังของรถยนต์เพื่อใช้ในการแข่งขัน Student formula (2010)
 16. การออกแบบเครื่องมือกลเพื่อวัดขนาดโมดูลและมูมแรงดันของเฟืองตรง (2010)
 17. การสอบทวนการออกแบบชุดเฟืองดิฟเฟอร์เรนเชียล (2009)
 18. การออกแบบชุดเฟืองดิฟเฟอร์เรนเชียลสำหรับรถบรรทุก 4 ล้อขนาดเล็ก (2008)
 19. การศึกษากำลังสูญเสียในชุดเฟืองในระบบส่งกำลังของรถไถพรวนดินขนาดเล็ก (ส่วนที่ 2 การทดสอบสภาวะมีภาระ และปรับปรุงแบบจำลอง) (2008)
 20. การศึกษากำลังสูญเสียในชุดเฟืองในระบบส่งกำลังของรถไถพรวนดินขนาดเล็ก (2007)
 21. การพัฒนาอุปกรณ์วัดแรงบิดกับแรงในแนวแกนเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็ก  (A Torque and Thrust Dynamometer for Small Engine Testing) (2006)

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Thesis)

 1. ผลของรูปร่างการผ่าร่องและการปาดข้างของผ้าเบรกต่อเสียงเบรกสเควล (2018)
 2. สมการเชิงประจักษ์สำหรับความแข็งเกร็งของคู่เฟืองตรงด้วยผลจากระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (2018)
 3. การออกแบบเฟืองเพื่อลดกำลังสูญเสียในการส่งกำลัง และผลกระทบด้านการสั่นสะเทือน (2017)
 4. การกระจายความเค้นบนหน้าฟันเฟืองตรงโดยใช้ผลเฉลยการสัมผัสของเฮิรตซ์และระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (2015)
 5. แบบจำลองกำลังสูญเสียจากการไถลในเฟืองตรงและเฟืองเฉียงที่พิจารณารูปแบบของการกระจายภาระบนหน้าฟันเฟือง (2015)
 6. ผลของพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตและการสัมผัสของหน้าฟันต่อกำลังสูญเสียของเฟืองตรงและเฟืองเฉียง (2013)
 7. การปรับปรุงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการทดลองเพื่อประมาณค่ากำลังสูญเสียจากการไถลในการส่งกำลังด้วยเฟืองเฉียง (2011)
 8. การวัดและการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์หากำลังสูญเสียของเฟืองตรง (2011)