ประสบการณ์การสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ปี/เทอม ที่สอน หมายเหตุ
2103105
Engineering Drawing Fundamental
2006 (1st, 2nd), 2007 (1st, 2nd), 2008 (1st, 2nd), 2009 (2nd), 2010 (2nd), 2011 (2nd)
สอนถึงปี 2011 ไม่มีในหลักสูตรใหม่
2103106
Engineering Drawing
2012 (2nd), 2013 (2nd), 2014 (2nd), 2015 (2nd), 2016 (2nd), 2017 (2nd), 2018 (2nd)

2103203
Mechanical Drawing
2006 (2nd), 2007 (2nd), 2008 (2nd), 2009 (2nd), 2010 (2nd), 2011 (2nd)
สอนถึงปี 2011 ไม่มีในหลักสูตรใหม่
2103213
Engineering Mechanics I
2006 (1st), 2007 (1st), 2008 (1st), 2009 (1st), 2010 (1st), 2011 (1st), 2012 (1st), 2013 (1st), 2014 (1st), 2015 (1st), 2016 (1st), 2017 (1st), 2018 (1st), 2019 (1st)
2103260
Mechanical Engineering Laboratory I
2012 (2nd), 2013 (2nd), 2014 (2nd), 2015 (2nd), 2016 (2nd)
2103301
Design Methodology for Mechanical Engineering
2012 (1st), 2013 (1st), 2014 (1st), 2015 (1st), 2016 (1st), 2017 (1st), 2018 (1st), 2019 (1st)
2103320
Des Mach Elements
2013 (2nd), 2014 (2nd), 2016 (2nd), 2017 (2nd), 2018 (2nd)
2103325
ME Des Proj
2014 (1st), 2015 (1st), 2016 (1st), 2017 (1st), 2018 (1st), 2019 (1st)
2103360
Mechanical Engineering Laboratory II
2013 (1st)
2103390
Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I
2008 (1st), 2009 (1st), 2010 (1st), 2011 (1st), 2012 (1st)
สอนถึงปี 2011 ไม่มีในหลักสูตรใหม่
2103391
Seminar and Technical Writing
2006 (2nd), 2007 (2nd), 2008 (2nd), 2009 (2nd), 2010 (2nd), 2011 (2nd), 2012 (2nd)
สอนถึงปี 2012 ไม่มีในหลักสูตรใหม่
2103393
Mechanical Engineering Laboratory for Non-ME
2006 (2nd), 2007 (2nd), 2008 (2nd), 2009 (2nd), 2010 (2nd), 2011 (2nd), 2012 (2nd), 2013 (2nd), 2014 (2nd), 2015 (2nd)
2103433
Introduction to Mechanical Vibration
2007 (1st), 2008 (1st), 2009 (1st), 2010 (1st), 2011 (1st), 2012 (1st), 2013 (1st), 2014 (1st), 2015 (1st), 2016 (1st), 2017 (1st), 2018 (1st), 2018 (2nd)
2103541
Vibration Monitoring and Analysis
2015 (2nd), 2016 (2nd), 2017 (2nd), 2018 (2nd)
2103612
Elasticity
2013 (1st), 2014 (1st), 2015 (1st), 2016 (1st), 2017 (1st), 2018 (1st), 2019 (1st)
Back to Homepage