SET - 1    
   ภาพงานจุฬาวิชาการ ปี 2545 ภาพถ่ายทั่ว ๆ ไป ครับ    
   ภาพเบื้องหลังการจัดงาน Panic Room ของ นิสิตภาควิชาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์    
   ภาพกิจกรรม วันงานจุฬาวิชาการ 2546 ของ นิสิตภาควิชาประชาสัมพันธ์    
   ภาพงานสัมมนาของ นิสิต เรื่องการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์    
ภาพงาน จัด fashion โชว์ นายเป้ ในวันเปิดงานฟุต บอลประเพณี (นานแล้ว)    
ภาพ งานช่วงถ่ายทำ VCD การอนุรักษ์พลังงาน    
ภาพวันงานเปิด งานศิลปะ รวมมิตร จากศิลปิน 4 คน เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 47 ที่หอศิลปจามจุรี    
   
 
2003 © Puchongnetwork.com
puchongnetwork@chula.com