ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนบ้านบก

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนวัดช่องนนทรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : กศน. กรุงเทพมหานคร 2 (ร.ร.มักกะสันพิทยา)

ระดับอนุปริญญา : โรงเรียนสยามธุรกิจพณิชการ (ปวส. การบัญชี)

ระดับปริญญาตรี : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (บธบ. การบัญชี)