ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร

(Assistant Prof. Atch SRESHTHAPUTRA, Ph.D.)

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-218-4391 แฟกซ์ 02-218-4372

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~satch

Email: Atch.S@Chula.ac.th, Atch111@yahoo.com

 

 

ประวัติการศึกษา

 

Doctor of Philosophy (Ph.D.)                                                            Texas A&M University, USA (2546)

Certificate in Facility Management (Cert. FM.)                              Texas A&M University, USA (2546)

Master of Science (M.S.)                                                                    Georgia Tech, USA (2539)

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ..)                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)

 

 

ประวัติการทำงาน

q       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548 - ปัจจุบัน)

q       อุปนายก (วิชาการ) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (2549 - ปัจจุบัน)

q       อาจารย์ประจำ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546 - 2548)

q       อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546-ปัจจุบัน)

q       อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547– ปัจจุบัน)

q       คณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (2547-ปัจจุบัน)

q       คณะทำงานร่างข้อกำหนดสถาปนิกฝึกหัด สภาสถาปนิก (ปัจจุบัน)

q       คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2549 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

q       ที่ปรึกษาโครงการวิจัยวัสดุผนังเพื่อการประหยัดพลังงาน สำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารพักอาศัย กรณีศึกษา: โครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ (ปัจจุบัน)

q       ที่ปรึกษาโครงการวิจัยการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ประเภททาวน์เฮาส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)กระทรวงพลังงาน (2547-ปัจจุบัน)

q       ผู้เชี่ยวชาญสาขาพลังงาน โครงการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติ (Technology Road Mapping) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

q       คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดแนวความคิดการออกแบบอาคารที่พักอาศัยประหยัดพลังงานด้วยวิธีธรรมชาติ (Passive Architecture) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2547)

q       คณะกรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการ (Peer Review) วารสารวิชาการ “JARS” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปัจจุบัน)

q       คณะกรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการ (Peer Review) วารสารวิชาการ “ระแนง” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบัน)

q       คณะกรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการ (Peer Review) วารสารวิชาการ “สาระศาสตร์ 47” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)

q       คณะกรรมการวิจัยและออกแบบปรับปรุงผังแม่บทการใช้ที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547-2548)

q       คณะกรรมการจัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาคารสู่วงการสถาปัตยกรรมในประเทศไทยเพื่อการประหยัดพลังงาน สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (2547)

q       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2546)

q       นักวิจัย Energy Systems Laboratory, Texas A&M University, USA. (2540-2545)

q       รองประธานสมาคม ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers สาขามหาวิทยาลัย Texas A&M (2543-2544)

q       อาจารย์ผู้ช่วยสอนภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา (2541-2545) (Courses Taught: Environmental Control Systems; Application of Solar Energy in Buildings; Energy Optimization in Building Design Using DOE-2 and EnerWIN)

q       อาจารย์พิเศษ  ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538, 2540)

 

ประวัติการปฏิบัติวิชาชีพ

q       ที่ปรึกษาการจัดการบริหารอาคาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Development Bank of Thailand (ปัจจุบัน)

q       ที่ปรึกษาการออกแบบประหยัดพลังงาน อาคารศูนย์พลังงานแห่งชาติ (National Energy Complex) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับบริษัท A49 จำกัด (2548)

q       ที่ปรึกษาการออกแบบประหยัดพลังงาน อาคารสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปักกิ่ง ประเทศจีนร่วมกับบริษัทแปลนสตูดิโอ จำกัด (2548)

q       ที่ปรึกษาการออกแบบประหยัดพลังงาน อาคารสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ร่วมกับบริษัทแปลนอาร์คิเทค จำกัด (2548)

q       ที่ปรึกษาการออกแบบประหยัดพลังงาน อาคารสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ร่วมกับบริษัทแปลนอาร์คิเทค จำกัด (2548)

q       ที่ปรึกษาการออกแบบประหยัดพลังงาน อาคารสถานกงสุลไทย ประจำกรุงเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนร่วมกับบริษัทสเปซไทม์ อาร์คิเตค จำกัด (2548)

q       ที่ปรึกษาการออกแบบประหยัดพลังงาน อาคารโรงพิมพ์ Plan Printing จำกัด ร่วมกับบริษัทแปลนแอสโซสิเอทส์ จำกัด (2548)

q       ที่ปรึกษาการปรับปรุงอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน อาคารตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล (2548)

q       ที่ปรึกษาการออกแบบประหยัดพลังงาน อาคารสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวง (2547)

q       ที่ปรึกษาการออกแบบประหยัดพลังงาน อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง (2547)

q       ที่ปรึกษาการออกแบบระบบเปลือกอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ (2547)

q       ที่ปรึกษาการปรับปรุงสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม กลุ่มอาคารศาลฎีกา (2546-2547)

q       สถาปนิก บริษัทเทอร์ร่า จำกัด (2536-2538)

 

เกียรติประวัติ

q       รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ARCC/King Medal for Excellence in Architectural and Environmental Design Research. จากสถาบัน Architectural Research Centers Consortium (ARCC) 2004. ประเทศสหรัฐอเมริกา

q       ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Young Contributor Awards จากสมาคมการจำลองประสิทธิภาพอาคารนานาชาติ (International Building Performance Simulation Association – IBPSA) ประจำปี 2004

q       รางวัลอาจารย์ดีเด่นผู้ทำชื่อเสียงให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2547

q       ชนะเลิศการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานเพื่อนำไปก่อสร้างจริง จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ปี 2548

q       ทุนวิจัยโครงการส่งเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เครือข่ายสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรอบวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรมและชุมชนเมืองเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

q       ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัดาภิเษกสมโภช ปีงบประมาณ 2547 หัวข้อวิจัยเรื่อง “การสำรวจความต้องการทางด้านสภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาคารประเภทโบสถ์ในเขตกรุงเทพฯ (Survey of Thermal Comfort Preferences of Occupants in Thai Temples in Bangkok)”.

q       ทุนวิจัย ASHRAE Grant-in-Aid: The American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers-ASHRAE (2542)

q       ทุนการศึกษา ASHRAE Scholarship: The Houston Chapter of ASHRAE (2541-2545)

q       ทุนการศึกษา-วิจัย Research Fellowship: Department of Architecture, Texas A&M University (2545)

q       ทุนวิจัย CARC Research Grant: College of Architecture, Texas A&M University (2542)

q       ทุนรัฐบาลไทย-ทบวงมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (2538)

q       ประกาศนียบัตรการอบรมกฏหมายพลังงานสำหรับสถาปนิกและวิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (2537)

q       ประกาศนียบัตรการอบรมผู้นำนิสิต (ฝ่ายกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)

q       ทุนการศึกษา สนับสนุนผู้นำนิสิตฝ่ายกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2533)

q       เหรียญทองแดง กีฬาฟันดาบชาย  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (2532)

 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ

q       อมรรัตน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล, ธนิต จินดาวณิค, ผศ. และ อรรจน์ เศรษฐบุตร, ดร. (2549) การออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงานด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมยั่งยืน วารสารวิจัยพลังงาน. ฉบับที่ 3/2549 หน้า 1-30 สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

q       สุบิน วงศ์ฝั้น, ธนิต จินดาวณิค, ผศ. และ อรรจน์ เศรษฐบุตร, ดร. (2549) แนวทางการใช้รูปแบบการไหลเวียนกระแสลมของเรือนไทยในบ้านพักอาศัย วารสารวิจัยพลังงาน. ฉบับที่ 3/2549 หน้า 31-50 สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

q       อธิคม วิมลวัตรเวที, ธนิต จินดาวณิค, ผศ. และ อรรจน์ เศรษฐบุตร, ดร. (2549) แนวทางการออกแบบปรับปรุงบ้านเอื้ออาทรเพื่อสภาวะน่าสบายและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ วารสารวิจัยพลังงาน. ฉบับที่ 3/2549 หน้า 51-88 สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

q       อธิคม วิมลวัตรเวที, ธนิต จินดาวณิค, ผศ. และ อรรจน์ เศรษฐบุตร, ดร. (2548) อิทธิพลมวลสารและค่าความต้านทานความร้อนของผนังภายนอกต่อการใช้พลังงานและ สภาวะน่าสบายในอาคารพักอาศัยปรับอากาศระบบผสม (Hybrid Cooling) ในเขตร้อนชื้น เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง ประสิทธิภาพพลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน หน้า 64-87. ห้องประชุมสาระนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 พฤษภาคม 2548.

q       อมรรัตน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล, ธนิต จินดาวณิค, ผศ. และ อรรจน์ เศรษฐบุตร, ดร. (2548) อิทธิพลมวลสารภายในต่อการใช้พลังงานและ สภาวะน่าสบายในอาคารพักอาศัยปรับอากาศระบบผสม (Hybrid Cooling) ในเขตร้อนชื้น เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง ประสิทธิภาพพลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน หน้า 88-108 ห้องประชุมสาระนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 พฤษภาคม 2548.

q       Sreshthaputra, A., Haberl, J., and Andrews, M.J. (2004). Improving building design and operation of a Thai Buddhist temple using transient coupled DOE-2/CFD simulations. Energy and Buildings Journal. Volume 36, Issue 6, Pages 481-494 (June 2004) Elsevier.

q       อรรจน์ เศรษฐบุตร (2547). สภาวะน่าสบาย (Thermal Comfort). เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการ Pleasant Built: สร้างสรรค์อาคารสบาย. งานสถาปนิก ’47 อิมแพค เมืองทองธานี, 1 พฤษภาคม 2547. สมาคมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทย

q       อรรจน์ เศรษฐบุตร (2546). ผลการสำรวจและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและสภาวะน่าสบายภายในวัดไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Innovation 2003. หน้า 258-265. สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย. พฤษภาคม 2546. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

q       อรรจน์ เศรษฐบุตร (2546) การจำลองสภาพการถ่ายเทความร้อนและการไหลเวียนของอากาศในโบสถ์ ไทย ด้วยโปรแกรม DOE-2 และ CFD. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “สาระศาสตร์สถาปัตย์” 07:46 หน้า 30-44. 21-22 ตุลาคม 2546. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

q       อรรจน์ เศรษฐบุตร (2546). ขั้นตอนการบริหารจัดการพลังงานในอาคาร. วารสารวิชาการ “สถาปัตยกรรม”. ฉบับที่ 2/2546 หน้า 60-79 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

q       Claridge, D., Abushakra, B., Haberl, J., and Sreshthaputra, A. (2003). Electricity diversity profiles for energy simulation of office buildings (ASHRAE 1093-RP). ASHRAE Transactions. American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (Submitted for Review).

q       Haberl, J., Sreshthaputra, A., Claridge, D., and Kissock, K.(2003). Inverse Model Toolkit: Application and Testing. ASHRAE Transaction. 2003 Annual Meeting. The American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers.

q       Sreshthaputra, A. (2003). Building design and operation for improving thermal comfort in naturally ventilated buildings in a hot-humid climate. Ph.D. Dissertation. Texas A&M University, College Station, USA.

q       Sreshthaputra, A., Haberl, J., and Andrews, M.J. (2002). Improving thermal comfort in a Thai Buddhist temple. IBPSA News 12(1): 24-26. International Building Performance Simulation Association (IBPSA).

q       Sreshthaputra, A., Haberl, J., and Andrews, M.J. (2002). Improving building design and operation of a Thai Buddhist temple using coupled DOE-2/CFD simulations. Building Energy Simulation User News 23(4): pp 8-13. July-August 2002. Lawrence Berkeley National Laboratory, USA.

q       Sreshthaputra, A., Haberl, J., and Andrews, M.J. (2001). 3-D Studies of heat transfer and airflow in an unconditioned Thai Buddhist temple. Journal of Energy, Heat, and Mass Transfer 22 (2001): pp 455-471 (Printed in 2002).

q       Haberl, J., Sreshthaputra, A., Claridge, D., and Turner, D. (2001). Measured energy use indices for 27 office buildings. Proceeding of the ICEBO Conference. July 16-19, 2001. Hyatt Regency Austin, Texas. International Conference for Enhanced Building Operation.

q       Sreshthaputra, A., Haberl, J., and Claridge, D. (2001). Detailed Test Results: Development of a toolkit for calculating linear, change-point linear and multiple-linear inverse building energy analysis models. Technical Report. ESL-TR-01/05-01. College Station, TX: Energy Systems Laboratory, Texas A&M University.

q       Sreshthaputra, A., Abushakra, B., Haberl, J., and Claridge, D. (2000). Data visualization for quality-check purposes of monitored electricity consumption in all office buildings in the ESL database. Technical Report. ESL-TR-00/03-01. College Station, TX: Energy Systems Laboratory, Texas A&M University.

q       Kootin-Sanwu, V., Sreshthaputra, A., and Haberl, J. (2000). Short-term monitoring to diagnose comfort problems in a residence in central Texas. Proceeding of the Twelfth Symposium on Improving Building Systems in Hot and Humid Climates, May 15-17, 2000. College Station, TX: Texas A&M University.

q       Abushakra, B., Haberl, J., Claridge, D., and Sreshthaputra, A. (2000). Compilation of diversity factors and schedules for energy and cooling load calculations. ASHRAE Research Project 1093. ASHRAE-RP-1093. College Station, TX: Energy Systems Laboratory, Texas A&M University.

 

งานวิจัย

q       หลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (เรื่องข้อกำหนดและแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดต่ำกว่าอาคารควบคุมขนาดใหญ่พิเศษ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และที่พักอาศัย)

q       โครงการวิจัยเรื่องการสำรวจความต้องการทางด้านสภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาคารประเภทโบสถ์ในเขตกรุงเทพฯ (Survey of Thermal Comfort Preferences of Occupants in Thai Temples in Bangkok)กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (กำลังดำเนินโครงการ ประมาณจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2548)

q       โครงการวิจัยเรื่องการสร้างแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพในประเทศไทย (Creating Design Guidelines for Safe and Healthy Buildings in Thailand) ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2547

q       โครงการวิจัยจัดทำฐานข้อมูลผนังอาคารในประเทศไทย สำหรับการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

q       โครงการวิจัยแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร เพื่อการประหยัดพลังงาน กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

q       โครงการวิจัยวัสดุผนังเพื่อการประหยัดพลังงาน สำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารพักอาศัย กรณีศึกษา: โครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ

q       โครงการวิจัยเรื่อง Compilation of diversity factors and schedules for energy and cooling load calculations. ASHRAE Research Project 1093. โดย The American Society of Heating, Refrigerating, and Air-conditioning Engineers (ASHRAE).

 

วิทยากรบรรยายพิเศษ

q       “Building Energy Management: Ways to improve and maintain the efficiency and productivity of the organization”. งานประชุมสัมมนา Effective Facilities & Maintenance Management โรงแรม Shangri-La กรุงเทพ. วันที่ 14 กรกฎาคม 2549. จัดโดย The Asia Business Forum Co,Ltd.

q       “Lean and Mean Space Planning”. งานประชุมสัมมนา Facilities Management Forum 2006. โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ. วันที่ 24 พฤษภาคม 2549. จัดโดย Double Digits Co,Ltd.

q        “แนวทางการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน” งานแถลงการณ์เปิดตัวโครงการนำร่องปรับปรุงบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

q       “Energy & Ecology in the Tropics” (as a  moderator) งานสัมมนาวิชาการในงานสถาปนิก’49 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 5 พฤษภาคม 2549 จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

q       “Energy Efficiency in Residential and Commercial Buildings: Sharing the French Experience” (as a  moderator) งานสัมมนาวิชาการในงานสถาปนิก’49 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 3 พฤษภาคม 2549 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

q       “Sustainable Building Design & Construction”. งานประชุมสหสาขาวิชาการและวิชาชีพ Innovative Aspects of Building Design and Construction. 16-17 ธันวาคม 2548 ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

q       “ความรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม” โครงการอบรมความรู้สำหรับสถาปนิกใหม่ จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 3 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

q       “การบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management)” วิชา Facility and Energy Management in Buildings. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 กันยายน 2548

q       “หลักการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน”. งานประชุมแถลงการณ์โครงการประกวดบ้านจัดสรรประหยัดพลังงาน. วันที่ 4 สิงหาคม 2546. โรงแรมปรินซ์ พาเลส. โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

q       “Lean and Mean Space Planning”. งานประชุมสัมมนา Facilities Management Forum 2005. โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ. วันที่ 6 กรกฎาคม 2548. Double Digits Co,Ltd.

q       “Building Performance Simulation”. วิชา 2501515: Architectural Seminar คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วันที่ 1 กรกฎาคม 2548.

q       “Introduction to Energy Management” วิชา Environment Responsive Design. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2548

q       “สภาวะน่าสบาย: โวหารใหม่ในการออกแบบสถาปัตยกรรม” งานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง หลักการและแนวทางในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน โครงการ ASA สุดสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 2 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 29-30 มกราคม 2548

q       “อยู่….และ…คิดอย่างสบายสไตล์ประหยัดพลังงาน” งานเสวนาเชิงวิชาการ งานนิทรรศการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 13 ธันวาคม 2547

q       “เกณฑ์การเลือกซื้อบ้านจัดสรรประหยัดพลังงาน” งานสัมมนาเชิงวิชาการ งานสถาปนิกล้านนา 47. เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547

q       “ความรู้ทางด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม” โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อสอบรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม วันที่ 9-10 ตุลาคม 2547 ห้องประชุม 500 อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

q       “Thermal & IAQ Performance” วิชา AR746: Integrated Building Systems Design. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 6 กันยายน 2547.

q       “Effective O&M Outsourcing” งานประชุมสัมมนา Facilities Management Forum 2004. โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ. วันที่ 26 สิงหาคม 2547. Double Digits Co,Ltd.

q       “Way to Make O&M Contracts More Effectively” งานประชุมสัมมนา Facilities Management Forum 2004. โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ. วันที่ 26 สิงหาคม 2547. Double Digits Co,Ltd.

q       “Retro-Commisioning & Continuos Commissioning Approaches: Property Orientation” งานประชุมสัมมนา Facilities Management Forum 2004. โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ. วันที่ 25 สิงหาคม 2547. Double Digits Co,Ltd.

q       “20  แม่ไม้สำคัญเพื่อการประหยัดพลังงานในบ้านจัดสรร” งานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “เกณฑ์ขั้นต่ำในการพิจารณาเลือกซื้อบ้านจัดสรรประหยัดพลังงาน” ห้องประชุมอาคารสหประชาชาติ. วันที่ 20 สิงหาคม 2547. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

q       “Building Design & Operation for Improving Thermal Comfort in Naturally-Ventilated Buildings in a Hot-Humid Climate. วิชา สัมมนาเทคโนโลยีอาคาร ภาควิชาเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี วันที่ 17 กรกฎาคม 2547.

q       “Building Technology Research Process” วิชา AR741: Building Technology Design-Research 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วันที่ 21 กรกฎาคม 2547.

q       “Building Ecology” วิชา 2501515: Architectural Design Seminar คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วันที่ 29 มิถุนายน 2547.

q       “Building Technology Research Overview” วิชา AR741: Building Technology Design-Research 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วันที่ 24 มิถุนายน 2547.

q       “สบาย...สบาย...ไร้ร้อนหนาว” งานประชุมวิชาการและวิชาชีพ “สร้างสรรค์อาคารสบาย” งานสถาปนิก 47. อิมแพ็ค เมืองทองธานี. วันที่ 1 พฤษภาคม 2547. จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์.

q       “Building Technology - Ecological Buildings: State of Technology”. วิชา 2501722: Seminar in Architecture คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วันที่ 12 ธันวาคม 2546.

q       “การจำลองสภาพการถ่ายเทความร้อนและการไหลเวียนของอากาศในวัดไทย” งานประชุมวิชาการสาระศาสตร์ ครั้งที่ 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วันที่ 21 ตุลาคม 2546

q       “Design-Research in Environmental Technology” วิชา AR777: Special Topics in Environmental Technology คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วันที่ 15 สิงหาคม 2546

q       “Research Methodology in Environmental Technology” วิชา AR641: Building Technology Design-Research 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วันที่ 15 กรกฎาคม 2546.

q       “ผลการสำรวจและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและสภาวะน่าสบายภายในวัดไทย” งานประชุมวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมครั้งที่ 1: Innovation 2003 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย. วันที่ 31 พฤษภาคม 2546.

 

ความสนใจและความชำนาญพิเศษ

q       การบริหารจัดการสาธารณูปโภคอาคาร (Facilities Management)

q       การจำลองการใช้พลังงานภายในอาคาร (Building Energy Simulation) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ DOE-2 และ EnerWIN รวมทั้งการปรับให้ใกล้เคียงกับข้อมูลจริงจากบิลค่าไฟฟ้า (Calibrated Building Energy Simulation)

q       การจำลองการเคลื่อนที่ของอากาศและความร้อนภายในและภายนอกอาคารแบบ Transient ด้วย วิธี Numerical Technique โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computational Fluid Dynamics (CFD)

q       การวิจัยสำรวจและจัดทำแบบสอบถามสภาวะน่าสบาย โดยใช้วิธี ASHRAE’s 7-point และ McIntyre’s 3-point Sensation Scale

q       การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการใช้พลังงานเพื่อวางแผนลดใช้พลังงานในอาคาร ด้วยวิธี Inverse Modeling หรือ Change-Point Regression Method

q       การบริหารการใช้พลังงานของอาคาร (Energy Management) โดยเฉพาะอาคารพาณิชย์ และอาคารสถาบันการศึกษา