หุ่นเต้านมจำลองนี้ผลิตจากวัสดุสงเคราะห์ประเภทซิลิโคนหรือพอลิเมอร์ในตระกูลพอลิไซลอกเซน นำมาใช้ขึ้นรูปเป็นเต้านมสตรี หลังจากนั้นนำมาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อทดสอบความคงทนแข็งแรง และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อให้มีคุณลักษณะเสมือนเต้านมสตรี

ผิวชั้นนอกของหุ่นเต้านมพัฒนาให้มีลักษณะเป็นชั้นบางๆเลียนแบบให้ความรู้สึกสัมผัสเหมือนชั้นผิวหนังมนุษย์ ส่วนเนื้อชั้นในพัฒนาให้มีลักษณะที่มีความยืดหยุ่นเลียนแบบชั้นไขมันและกล้ามเนื้อเต้านมสตรี และฝังก้อนซิลิโคนแข็งที่มีลักษณะ ขนาด ความลึกและตำแหน่งที่แตกต่างกันโดยจำลองแบบและตำแหน่งของการเกิดเนื้องอก   ในเต้านมสตรี

Text Box: รายละเอียดหุ่นเต้านมจำลอง