ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา รัชชุกูล 

โทรศัพท์ 02-218-9823, 01-809-5715

โทรสาร 02-218-9806

อีเมล์: Suchada.Ra@chula.ac.th

อาจารย์ ดร. ชมพูนุช โสภาจารีย์

โทรศัพท์ 02-218-9818, 01-439-2957

โทรสาร 02-218-9806

อีเมล์: Chompunut.s@chula.ac.th

 

ที่อยู่

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

กทม 10330

Text Box: ติดต่อสอบถาม
Text Box: 2/17/2005 2:48 PM