ผศ. ดร. จิรันธรา ศรีอุทัย
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ฯ 10300
อีเมล jiranthara.s@chula.ac.th
โฮมเพจ http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~sjiranth/


Last modified: Wednesday February 28, 2007 12:10 PM