Skeletal Parameters

 

การวัดมุมและระยะทาง                    SonicHedge.gif (5033 bytes)

การวิเคราะห์และวิธีการวางแผนการรักษานี้ เป็นวิธีการซึ่งรวบรวมจากวิธีของ Burstone Worms, Isacson และ Speidel, Jacobson, Sperry, Leonard และ Walker, Bell, Creekmoor และ Alexander มาประยุกต์กับวิธีของMcNamara โดยMoshiriและคณะได้รวบรวมเอาค่าพารามีเตอร์ต่างเข้าด้วยกันเพื่อที่จะแสดงผลการรักษาให้เห็นก่อนการรักษาจริง

กระดูกและฟันteeth2.gif (6512 bytes)

FH-SN (องศา) : เป็นมุมซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดกันของระนาบแฟรงค์เฟริท(Frankfort Horizontal plane)กับระนาบ SN
SNA (องศา) : เป็นมุมซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดกันของระนาบ SN กับระนาบNAซึ่งแสดงความสัมพันธ์หน้าหลังของ กระดูกขากรรไกรบน ถ้า SNA มีค่ามาก แสดงว่าขากรรไกรบนยื่น
SNB (องศา) : เป็นมุมซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดกันของระนาบ SN กับระนาบ NB ซึ่งแสดงความสัมพันธ์หน้าหลังของกระดูกขากรรไกรล่าง ถ้า SNBมีค่ามาก แสดงว่าขากรรไกรล่างยื่น
ANB(องศา) : เป็นค่าความแตกต่างระหว่างมุม SNA กับมุม SNBซึ่งใช้อธิบายความสัมพันธ์หน้าหลัง ระหว่างกระดูกขากรรไกรบน และกระดูกขากรรไกรล่าง
SNOr (องศา) : เป็นมุมซึ่งเกิดจากการตัดกันของระนาบ SN กับระนาบ N-Or ที่จุด N ซึ่งการวัดนี้เป็นผลงานของ Leonard และ Walker ใช้เป็นเครื่องชี้ความผิดปกติของใบหน้าส่วนกลาง (Midface)
Or-NA (มิลลิเมตร) : คือระยะทางจากจุด Or ลากตั้งฉากไปยังระนาบ NA ซึ่งเป็นผลงานของ Leonard และ Walker เช่นเดียวกัน ใช้ร่วมกันกับมุม SNOr ถ้า SNOr มีค่าน้อยระยะ Or-NA จะมีค่ามาก แสดงว่าใบหน้าส่วนกลางถอยหลัง (Midface deficiency)
Co-Gn (Mandibular Length)(มิลลิเมตร) : คือระยะทางจากยุด Co ไปยังGnซึ่งระยะทางนี้บอกถึงความยาวของขากรรไกรล่าง
Co-A (Maxillary Length)(มิลลิเมตร) : คือระยะทางจากจุด Co ไปยังจุด A ซึ่งระยะนี้บอกถึงความยาวของขากรรไกรบน
Wits (มิลลิเมตร) : คือระยะทางระหว่างจุด AO กับ BO ซึ่งเป็นจุดบนระนาบการ สบฟัน (Functional occlusal plane) โดยลากจากจุด A และจุด B มาตั้งฉากกับระนาบการสบฟัน แสดงถึงความสัมพันธ์ หน้าหลังของจุด A กับจุด B ใช้ในการย้ำความเที่ยงตรงของ มุม ANB
SN-MP (องศา) : เป็นมุมซึ่งเกิดจากระนาบ SN ตัดกับระนาบขากรรไกรล่าง (Go-Me) ใช้ในการพิจารณาทิศทางการเจริญเติบโต ถ้า SN-MP มีค่ามาก แสดงว่าผู้ป่วยมีลักษณะ Skeletal openbite