Soft Tissue Parameters

 

การวัดใบหน้า (Soft Tissue Profile)

NLA (Nasolabial Angle) (องศา) : เป็นมุมซึ่งเกิดขึ้นจากเส้นสัมผัสฐานของจมูก ผ่านจุด C (Subnasale) และจากจุด C ไปยังปลายหน้าสุดของ ริมฝีปากบน ซึ่งมุมนี้เป็นมุมที่แสดงความสัมพันธ์ หน้าหลังของขากรรไกรบน ในกรณีที่ NLA เป็นมุมแหลมแสดงให้เห็นว่าฟันหน้าบน และ/หรือขากรรไกรบนยื่น ในทางกลับกันถ้า NLA กว้างแสดงถึงขากรรไกรบนถอยหลัง
FCA (Facial contour angle) : เป็นมุมซึ่งเกิดจากการตัดกันของระนาบใบหน้าส่วนบน กับระนาบใบหน้าส่วนล่าง ซึ่งค่ามุมนี้ใช้อธิบาย ความสัมพันธ์หน้าหลังของใบหน้าส่วนบนและส่วนล่างถ้าค่ามุมมีค่ามากกว่า ค่าปกติแสดงว่าลักษณะใบหน้าเป็นแบบ Class II ถ้ามุมมีค่าน้อย แสดงว่าใบหน้าเป็นClass III
UFH (Upper facial height)(มิลลิเมตร) : เป็นระยะทางจากตาไปถึงจุด C (Subnasale) บนระนาบใบหน้าส่วนบน ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้ความสูงของ ใบหน้าส่วนบน
LFH (Lower facial height)(มิลลิเมตร) : เป็นระยะทางจากจุดใต้จมูก C (Subnasale) ไปยังจุด H (Soft tissue menton) บนระนาบใบหน้าส่วนล่าง ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้ความสูงของใบหน้าส่วนล่างซึ่งมีค่าเท่ากับ ระยะทางของริมฝีปากบนกับริมฝีปากล่างรวมกันโดยปกติแล้ว อัตราส่วนความสูงของใบหน้า ส่วนบนต่อความสูงของใบหน้าส่วนล่างเท่ากับ 2 : 3
ULL (Upper Lip Length)(มิลลิเมตร) : เป็นระยะทางห่างจุด C (Subnasale) กับจุด E (Stomion) ตามระนาบใบหน้าส่วนล่าง
LLL (Lower Lip Length) : เป็นระยะทางระหว่างจุด E (Stomion) กับจุด H (Soft tissue menton) ตามระนาบใบหน้าส่วนล่างซึ่งใช้ในการวิเคราะห์
ใบหน ้าส่วนล่าง โดยปกติแล้ว ระยะ LLL จะยาวประมาณ 2 เท่าของระยะ ULL 
TL (Throat Length) (มิลลิเมตร) : เป็นระยะทางระหว่างจุด I (Throat point) กับระนาบใบหน้าส่วนล่าง บนเส้นสมมติที่ลากจากจุด H ไปยังจุด I
LCTA (Lip chin throat angle)(องศา) : เป็นมุมซึ่งเกิดจากระนาบ HI ตัดกับระนาบ FG ค่ามุม LCTA และ TL มึความสัมพันธ์ผกผันซึ่งกันและกัน คือถ้าระยะ TL มีค่ามากกว่าปกติ จะมีค่ามุม LCTA น้อยกว่าปกติ ในผู้ป่วยที่มีมุม LCTA มากกว่าปกติ และ TL น้อยกว่าปกติเป็นข้อห้าม
ไม่ให้ทำการเลื่อนขากรรไกรล่างถอยหลัง   แม้ว่าผู้ป่วยมีลักษณะ Class III เพราะจะทำให้มุมนี้มีค่ามากขึ้นทำให้ผู้ป่วยมีลักษณะ
ของใบหน้าแบบไม่มีคอหรือ คอสั้น