เนื้อหารายวิชา
Home ประมวลรายวิชา เนื้อหารายวิชา แบบฝึกหัด

 

 

เลือกบทเรียนที่ต้องการ

บทที่ 2   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ n
บทที่ 3   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นเอกพันธุ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
บทที่ 4   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นไม่เอกพันธุ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
บทที่ 5   ผลการแปลงลาปลาซ