แบบประมวลรายวิชา
 
2302177 เคมีทั่วไป  
2302523 Bioinorg Chem  
2302664 Comp Mthd Chem  
2302662 Sel Top Phys II  
2302702/703 Graduate Seminar II/III