เลือกรายวิชา

 

2302177 เคมีทั่วไป (General Chemistry)

 

2302523 เคมีชีวอนินทรีย์ (Bioinorg Chem)

 

2302664 Comp Mthd Chem

 

2302662 Sel Top Phys II

 

2302702/703 Graduate Seminar II/III

 

2302236 เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry)

 

2021506 Comp Sim Nano