หน่วยแผนงาน สถาบันภาษา

สารบัญ

*     ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

*     การเชื่อมโยงที่ชื่นชอบ

*     ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

*     โครงการปัจจุบัน

*     ประวัติส่วนบุคคล

*     ความสนใจส่วนบุคคล

 

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

ตำแหน่งงาน

หน่วยแผนงาน  เป็นหน่วยงานหนึ่งในฝ่ายบริหารและวางแผนสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรับผิดชอบหลัก

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน และงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำนโยบายการพัฒนาสถาบันภาษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แผนกหรือกลุ่มงาน

กรุณาพิมพ์ข้อความ

 

กลับไปที่ส่วนบน

การเชื่อมโยงที่ชื่นชอบ

*     http://pioneer.chula.ac.th/~sthirabo

*     แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติที่นี่

*     แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติที่นี่

 

กลับไปที่ส่วนบน

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

ที่อยู่อี-เมล์

sputh@chula.ac.th

ที่อยู่เว็บ

http://www.pioneer.chula.ac.th/~sputh

โทรศัพท์ที่ทำงาน

2186029

 

กลับไปที่ส่วนบน

โครงการปัจจุบัน

*     แทรกชื่อโครงการ

*     แทรกชื่อโครงการ

*     แทรกชื่อโครงการ

 

กลับไปที่ส่วนบน

ประวัติส่วนบุคคล

นายพุฒ  ศรีโสภาภรณ์  หัวหน้าหน่วยแผนงาน สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกิด วันที่  30 พฤศจิกายน 2498

ที่อยู่  77/392  หมู่บ้านชลลดา ซอย 10 ถนนสายไหม  แขวงสายไหม  เขต บางเขน กรุงเทพฯ 10220

จบการศึกษา  ขั้น ปริญญาตรี สาขา การศึกษาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)

                     ขั้น ปริญญาโท สาขา สถิติประยุกต์ (สถิติ)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

กลับไปที่ส่วนบน

ความสนใจส่วนบุคคล

*     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ

*     กีฬา

*     ปลูกต้นไม้

 

กลับไปที่ส่วนบน

 

แก้ไขครั้งล่าสุด: วันที่ 4 เมษายน 2543