็HR Sharing

รายวิชา 3563404 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRD)


บทที่ 1 : บทนำ (Introduction and overview of HRD) ...[4 june 2009] Download
บทที่ 2 : การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) ...[4 june 2009] Download
บทที่ 3 : การพัฒนาองค์การ (Organization Development) Download

 

ธรรมะกับการทำงาน


จริยธรรมของ HR ...[29 may 2009] Download

 

[ บทความ HR ]
[ Web Link ]
footer-lftround footer-rghtround
© Copyright Tour 2009. All Rights Reserved.
Powered by Webmaster