เกี่ยวกับLOTEKSITE

LOTEKSITELOTEKSITE เป็น Website ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นต่ำ (Low Technology)

ในการสร้างเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อทดแทนการนำเข้า เพื่อทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตได้โดยคนไทยและ

เพื่อช่วยให้นักวิจัยไดืมีเครื่องมือในการทดลอง