ชมรมเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ไทย

Thai Animal Biotechnology Association

Since Aug. 23, 2002

โฮมเพจนี้จัดทำขึ้นตามความเเห็นร่วมกันในวันสุดท้ายของการประชุมเชิงปฎิบัติการ Frontier in Animal Biotechnology Workshop ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับผู้สนใจในเทคโนโลยีชีวภาพในสัตว์ ในการที่จะพัฒนา แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

Supporters
ติดต่อผู้ดูแลเวบไซต์