ความรู้พื้นฐานทาง เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์

ผู้รู้ทั้งหลายต้องช่วยๆกันหน่อยครับ เพื่อนักเรียนและผู้ต้องการเรียนรู้

เขียนแล้วส่งfile มา จะได้รวบรวมจัดหมวดหมู่เพื่อเป็นฐานความรู้